Opettaja, ole armollinen itsellesi – hyvinvointia poikkeusoloihin -webinaari

Ajankohta

17.03.2021 klo 14.30-16.00

Paikka

Webi­naari

Opetus- ja kas­va­tustyön ammat­ti­laiset tekevät työtään kas­vavien haas­teiden keskellä.

Arjen haasteet vaa­tivat entistä enemmän, kiire lisääntyy, eivätkä tavoit­teetkaan tunnu vähen­tyvän. Lisänä rokassa on korona-aika. Myös se on verot­tanut voimavarojamme.

Filosofi ja kas­va­tus­tie­teilijä, pro­fessori Juha T. Hakala on käsi­tellyt monissa kir­joissaan kas­va­tuksen ja kou­lu­tuksen ajan­koh­tais­ky­sy­myksiä, mutta myös hyvin­voinnin kysymyksiä.

Vii­mei­sessä kir­jassaan ”Vähem­mällä enemmän” hän perään­kuu­luttaa tolkkua. Hän kysyy, voisiko hiukan ren­nom­malla otteella päästä riit­tävän hyvään lopputulokseen?