Onko lukujärjestyksessä tilaa hyvinvoinnille? -webinaari

Ajankohta

16.09.2020 klo. 12:15 pm - 3:30 pm

Paikka

Kenelle

Koulun ja var­hais­kas­va­tuksen ope­tus­hen­ki­löstö, reh­torit ja päi­vä­kotien joh­tajat, oppi­las­huollon hen­ki­löstö, nuo­ri­sotyön hen­ki­löstö, sivis­tys­hal­linnon asiantuntijat

Osal­lis­tu­ja­määrä 300.

Onko lukujärjestyksessä tilaa hyvinvoinnille?

Yhteisön ja yksilön hyvin­vointi muut­tu­vassa komplek­si­sessa ympä­ris­tössä edel­lyttää ket­terää toi­mintaa ja kokei­levaa kehit­tä­mistä. Hyvin­voin­tityön muutos ennal­taeh­käi­sevään työhön ede­sauttaa oppi­mista ja kou­lun­käyntiä. Yhteisön hyvin­vointi kan­nat­telee myös yksilön hyvinvointia.

Hyvinvointia tehdään yhdessä

Moni­toi­mijuus on voi­mavara. Yhteisön jäsenet nähdään toi­mi­joina, osaa­minen lisääntyy yhdessä oppien. Työ on par­haim­millaan oppi­mi­sym­pä­ristö, jossa oppi­minen lisää hyvin­vointia. Kou­lu­tuk­sessa syven­netään hen­ki­löstön ymmär­rystä hyvin­voin­nista yhteisön jäsenten yhteisenä asiana sekä toimia, jotka tukevat osaa­misen kehittymistä. 

Koulutusohjelman sisältö ja toteutus

Kou­lu­tus­ti­laisuus on suun­ni­teltu Kuopion ja Lahden kau­punkien yhteis­työnä. Kou­lu­tus­ti­laisuus koostuu kol­mesta osiosta ja ne toteu­tetaan video­yh­teyden väli­tyk­sellä. Säh­köisinä oppi­mi­sym­pä­ris­töinä toi­mivat Zoom ja Innoduel.

Kou­lu­tuksen asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuorot virit­tävät aja­tukset hyvin­voin­ti­työhön Kuo­piossa ja Lah­dessa toteu­tet­tujen case -esi­merkkien kautta – näkö­kulmia tuodaan esille niin kau­pungin, yhteisön kuin yksilön toi­mi­juuden tasoilta. Kou­lu­tuk­sessa toteu­tet­tavien työ­pa­jojen kes­keisiä teemoja ovat ymmär­ryksen raken­ta­minen hyvin­voin­nista ja käy­tännön teoista. Yhtei­sessä jaka­misen tilassa oppi­minen tapahtuu dia­lo­gissa, se elää osal­lis­tujien mukaan. Lopuksi syven­netään ymmär­rystä hyvin­voin­nista pane­listien keskustelussa.

Ohjelma

klo 12.15 Kou­lu­tuksen avaus:

Jarno Bruun, Kuopion kaupunki

ASIAN­TUN­TI­JA­PU­HEEN­VUOROT:

Hyvin­vointia tehdään yhdessä – Sys­tee­minen muutos oppi­misen ja kou­lun­käynnin tuen toteutuksessa

Johanna Saas­ta­moinen, ope­tuksen pal­ve­lu­pääl­likkö, Lahden kaupunki

Oma koulu – omat kaverit. Oppi­misen ja kou­lun­käynnin tuen toteu­tuk­sessa kohti ket­te­rämpää toi­mintaa ja kokei­levaa kehit­tä­mistä. Miten muu­tosta joh­detaan moni­ta­soisena kau­pungin, alueen, koulun ja luokan saman­ai­kai­sesti ete­nevänä prosessina?

Koulu on enemmän – Työssä oppi­malla lisää hyvinvointia

Tuula Koi­vu­kangas, tii­mi­val­mentaja, Kuopion kau­punki ja Päivi Rim­pi­läinen, tii­mi­val­mentaja, Kuopion kaupunki

Työ on par­haim­millaan hieno oppi­mi­sym­pä­ristö. Dia­lo­gisuus ja moni­toi­mi­jai­suuden oppi­minen vah­vis­tavat koulun yhtei­söl­li­syyttä. Mitä tämä kaikki tar­koittaa arjen tekoina?

Yksin uupuu, yhdessä jaksaa – Osaa­misen kehit­tä­minen hyvinvointityössä

Liisa Kum­pu­lainen, pro­jek­ti­koor­di­naattori, Lahden kaupunki

Kas­vat­tajien ja opet­tajien työ poh­jautuu vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teisiin lasten ja nuorten, van­hempien että yksikön hen­ki­löstön välillä. Yksin pär­jää­misen sijaan työn pain­opiste on muut­tunut yhtei­söl­li­sempään suuntaan. Mil­laista osaa­mista tar­vit­semme uuden­laiseen arjen työhön ja työn hallintaan?

klo 13.30 Taukohuonepajat:

Kes­kus­telua pien­ryh­mässä: Raken­netaan yhteistä ymmär­rystä ja ideoidaan käy­tännön tekoja otsikkoaiheesta.

Ajat­telun kitey­tykset tehdään Innoduel-yhteis­ke­hit­te­ly­vä­lineen avulla.

klo 14.30 Paneelikeskustelu

Ilta­päivän päät­teeksi kuusi asian­tun­tijaa istahtaa kom­ment­ti­dia­logiin. Kuinka koulun arkeen (luku­jär­jes­tykseen) mahtuu koko yhteisön hyvin­voinnin oppi­minen? Mitä koulun aikuisten oppi­minen tuo lasten ja nuorten elämään?

Pane­lis­teina Tomi Kii­la­koski, Anneli Rau­tiainen, Ville Ahonen, Eija Kin­nunen, Johanna Saas­ta­moinen, Tuula Koivukangas

klo 15.30 Päivän yhteenveto ja päätös

*Oikeudet ohjel­ma­muu­tokseen pidä­tetään jär­jes­täjän toimesta