suomen kartta

On rikkautta oppia yhdessä! – OPPIVA-verkoston vuosi 2020

Uudis­tu­neiden esi- ja perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telmien käyt­töö­no­tosta on nyt vie­räh­tänyt tovi. Kun­nissa tehdään paljon hyvää peda­go­giikan kehit­tä­mi­seksi. Uuden oppi­mis­kä­si­tyksen hal­tuunotto ja toi­min­ta­kult­tuurin kehit­tä­minen oppivana yhteisönä jatkuu edelleen. Ehdot­tomana suolana tässä ope­tus­suun­ni­telmien mukaisen oppi­misen kehit­tä­mi­sessä on ollut jakaa koke­muksia OPPIVA -ver­koston kuntien kanssa. Kas­vatus, opetus ja kou­lutus kehittyy yhdessä teke­mällä. Mitä kaikkea OPPIVA -ver­koston vuoteen 2020 on sisältynyt? 

Peda­go­giikan uudis­ta­minen ope­tus­suun­ni­telmien oppi­mis­kä­si­tyksen mukai­sesti haastaa meitä muut­tamaan kou­lu­tus­jär­jes­tel­määmme. Ymmärrys siitä, ettemme vain val­mis­taudu tule­vai­suuden muu­toksiin, vaan osal­lis­tumme tule­vai­suuden toteut­ta­miseen, antaa meille mah­dol­li­suuksia ymmärtää ja oppia yhdessä. OPPIVA -ver­kosto on tuonut vuoden 2020 aikana näky­väksi suo­ma­laista perus­o­pe­tusta, mah­dol­lis­tanut ver­kos­tossa toi­mi­joiden koh­taa­misia ja tukenut ammat­ti­laisten osaa­mista kou­lu­tusten kautta.

 

Mitä ihmettä siellä peruskoulussa oikein tapahtuu?

Jos ammat­ti­laisena omaa tie­toutta on tarve aika-ajoin päi­vittää, yhtä tärkeää se on mah­dol­listaa myös huol­ta­jille ja kai­kille kou­lusta kiin­nos­tu­neille. OPPIVA -ver­kosto käyn­nisti vuoden 2020 aikana Kou­lu­koulu -verk­ko­kurssin, jolla se halusi saattaa huomion nyky­päivän kouluun ja mah­dol­listaa omien kou­lu­ko­ke­musten pei­laa­misen tähän hetkeen.  Verk­ko­kurssin avulla edis­tetään tie­toutta perus­kou­lussa tapah­tu­vasta oppi­misen uudis­tu­mi­sesta. Samalla lisätään myös jaettua ymmär­rystä tämän päivän koulunkäynnistä.

 

Osaamisen kehittämistä verkoston voimin

Perus­o­pe­tuk­sessa meneillään oleva oppilaan oppi­misen ja osaa­misen arvioinnin uudistus haastaa opet­tajia tar­kas­te­lemaan toteut­ta­maansa peda­go­giikkaa ja tekemään toisin. OPPIVA -ver­kosto on osaltaan tukenut opet­tajien arvioin­tio­saa­mista jär­jes­tä­mällä arvioinnin kou­lut­ta­ja­kou­lu­tusta. Tällä tavalla saadaan luotua val­ta­kun­nal­linen arvioin­tio­saajien ver­kosto tukemaan kun­nissa ja kou­luissa ope­tus­suun­ni­telman mukaisen arvioinnin ja kri­teerien käyttöönottoa.

Vuoden 2020 aikana on tuettu kou­lu­tuksin myös päi­vä­kodin ja koulun johtoa jär­jes­tä­mällä muu­tos­val­mentaja -kou­lu­tus­oh­jelmaa. Tavoit­teena on kou­luttaa ja val­mentaa koke­neita kehit­tä­jä­reh­to­reita ja päi­vä­kodin joh­tajia muu­tos­val­men­ta­jiksi tukemaan oppi­misen muu­tosta omissa työym­pä­ris­töissään. Myös syk­syllä aloi­tettu kou­lutus vies­tin­tä­tai­doista antaa osaltaan eväitä johtaa yhteisöä osal­lis­ta­valla tavalla.

 

Hyvän näkyväksi tekemistä

Mie­lestäni ver­koston suola on vuoden 2020 aikana ollut jakaa kun­nissa tehdyn työn aikaan­saan­noksia kai­kille. OPPIVA -ver­koston uutis­kirje tuo näky­väksi niitä hienoja onnis­tu­misia, joita kun­nissa, päi­vä­ko­deissa ja kou­luissa tehdään. Tie­toisuus siitä, mitä kaikkea on saatu aikai­seksi, roh­kaisee myös itseä viemään ope­tusta eteenpäin sanoen, ”hyvä tästä tulee”.

Hyvästä puheen ollen, OPPIVA -ver­koston jär­jes­tämät avoimet tapah­tumat vuo­sille 2020-2021 ovat mah­dol­lisuus yhteisten oppi­mis­ko­ke­musten syn­ty­miseen. Syk­syllä jär­jes­tetyt hyvin­vointiin ja joh­ta­miseen liit­tyvät avoimet tapah­tumat ovat tuoneet ammat­ti­laiset yhteen. Vuo­den­vaihteen jälkeen jat­ketaan tapah­tu­ma­sarjaa digi­ta­li­saation ja peda­go­giikan tee­moilla. Tapah­tu­missa tuodaan näky­väksi kuntien kehit­tä­mistyön aikaan­saan­noksia. Neljän tapah­tu­ma­sarjan toteut­tajina ovat kah­deksan kuntaa OPPIVA -verkostosta.

 

Verkostoitumista ajankohtaisten asioiden äärelle

OPPIVA -ver­kosto kokoontui vuoden lopuksi yhteiseen kehit­tä­mis­päivään kas­va­tuksen ja kou­lu­tuksen tulevien uudis­tusten äärelle. Kan­sal­lisen lap­si­stra­tegian ja oppi­vel­vol­li­suuden laa­jen­ta­misen val­mistelu herät­tivät vil­kasta kes­kus­telua mah­dol­listen toimien vai­ku­tuk­sista lapsiin ja nuoriin. On tärkeää saada ajan­ta­saista tietoa tämän hetken val­mis­teilla ole­vista kan­sal­li­sista muu­tok­sista, sitä tär­keämpää jakaa vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa aja­tuksia ope­tuksen jär­jes­täjän ja kan­sal­listen toi­mi­joiden kanssa.

Haas­teena OPPIVA -ver­koston kun­nilla onkin, kuinka onnistua kaikkien lasten ja nuorten koh­dalla tukemaan heitä perus­koulun käy­mi­sessä ja tai­tojen oppi­mi­sessa tulevaa elämää varten? Vastaus piilee hyvässä peda­go­gii­kassa ja hyvin­voinnin tuke­mi­sessa. Tässä onnis­tu­mi­sessa ede­sauttaa ver­kos­to­mainen yhteistyö. Kiitos OPPIVA -ver­koston kun­nille, kol­le­goille ja yhteys­työ­kump­pa­neille vuo­desta 2020. On rik­kautta oppia yhdessä!

 

Johanna Saas­ta­moinen

ope­tuksen palvelupäällikkö

Lahden kau­punki

Johanna Saastamoinen

Johanna Saas­ta­moinen

Ope­tuksen pal­ve­lu­pääl­likkö, Lahden kaupunki