Luottamus ja rohkeus avaavat ovia uudenlaisiin työtapoihin

Huh, todella eri­koinen luku­vuosi on takana! Olette tehneet kou­luissa, päi­vä­ko­deissa ja ope­tusalan hal­lin­nossa hienoa ja arvo­kasta työtä poik­keuk­sel­li­sissa olo­suh­teissa. Tal­lessa on lukuisia uusia hyviä käy­tän­teitä, joita etä­opetus ja uuden­laiset työ­tavat ovat mah­dol­lis­taneet ja vaa­tineet. Tästä esi­merkkinä ver­koston kesäkuun blo­gi­kir­joi­tuk­sessa neu­vot­te­lu­kunnan puheen­johtaja Mika Penttilä valottaa, miten muun muassa vir­tu­aa­li­vie­railut ja etä­työ­pajat tai­puvat ilah­dut­ta­vasti aina ala­kou­lusta lukioon. 

Edessä on ansaittu kesäloma. OPPIVAn seu­raava uutis­kirje ilmestyy kou­lujen alkaessa elo­kuussa. Siellä on tar­jolla monen­laista tapah­tumaa ja kou­lu­tusta syksyyn. Seuraa siis pos­tiasi, näitä sivuja tai OPPIVA-ver­kostoa Face­boo­kissa!

Toi­votan kai­kille aurin­koista ja ren­tout­tavaa kesää! 

Tarja Tuo­mainen 

OPPIVA-ver­koston kehityspäällikkö 

Kehityspäällikkö, Tarja Tuomainen.

Tarja Tuo­mainen

OPPIVA-ver­koston kehityspäällikkö