Laadukkaan varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Ajankohta

23.03.2021 klo 14.00-16.00

Paikka

Webi­naari

Kouluttaja

Merja Hautakangas

Olen yli­opis­ton­opettaja Jyväs­kylän yli­opiston Kou­lu­tus­joh­ta­misen ins­ti­tuu­tissa. Olen toi­minut yli 15 var­hais­kas­va­tuk­sessa joh­tajana eri­lai­sissa toi­min­ta­muo­doissa. Lisäksi olen väi­tös­kir­ja­tutkija ja sen myötä vaihtui työ­tehtävä. Tut­ki­mukseni teoria nojaa posi­tii­viseen psy­ko­logiaa, nyt teen uusia tut­ki­muksia peda­go­gi­sesta joh­ta­juu­desta ja vah­vuus­pe­rus­tei­sesta joh­ta­mi­sesta. Asun Jyväs­ky­lässä mieheni kanssa ja meillä on neljä aikuista lasta ja kaksi lapsenlasta.

Var­hais­kas­va­tuksen joh­to­teh­tä­vissä (ope­tus­toimi, päi­vä­ko­din­joh­tajat ja vara­joh­tajat) toi­mi­ville suun­nattu val­mennus koostuu lyhyestä ennak­ko­teh­tä­västä, kah­desta ilta­päi­västä sekä omaan työhön kyt­key­ty­västä väli­teh­tä­västä.
Tavoit­teena on joh­tajan oman joh­ta­mistyön kirkastuminen.

Webi­naarit:
18.2.2021 klo 13.00-16.00
23.3.2021 klo 14.00-16.00

Kahden kerran val­men­nusten teemat:

Miten var­mistaa laa­dukas toi­minta ja peda­go­giikka kriit­tisinä aikoina – ja myös kaikkina aikoina

Visio ja pedagogiikka

Hyvin­voinnin joh­ta­minen peda­go­gista joh­ta­juutta tukien
Joh­tajan oman joh­ta­mistyön kir­kas­tu­minen
Peda­go­gisen joh­tajan rooli ja taidot

Val­men­nuk­sessa kes­keistä on osal­lis­tujien välinen vuo­ro­vai­kutus ja jaka­minen yli kuntarajojen.