Mitä ihmettä siellä koulussa oikein tapahtuu?

Koulukoulu-verkkokurssi on avattu opettajien ja rehtorien tutustuttavaksi!

Kou­lu­koulu on lyhyt, mak­suton verk­ko­kurssi perus­kou­lusta kou­lu­laisten huol­ta­jille. Kurssi jul­kis­tetaan 25.8. Tutustu kurssiin jo ennakkoon ja ota se osaksi koulusi syksyn ohjelmaa! 

Kou­lu­koulu on mak­suton, äly­pu­he­li­mella tehtävä lyhyt­verk­ko­kurssi perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille. Se vah­vistaa jaettua ymmär­rystä perus­koulun toi­min­ta­ta­voista, oppi­mis­kä­si­tyk­sestä ja arvo­poh­jasta ja antaa huol­ta­jille uusia eväitä las­tensa kou­lun­käynnin tukemiseen.

Kou­lu­koulu voi pal­vella yhtenä kodin ja koulun yhteis­työtä vah­vis­tavana työ­kaluna, kun kou­lutyö syk­syllä käyn­nistyy poik­keuk­sel­lisen kevään jälkeen. Etä­kou­lun­käynnin mah­dol­li­sesti yleis­tyessä yhteisen ymmär­ryksen vah­vis­ta­minen kotien ja kou­lujen välillä on entis­täkin tärkeämpää.

Ope­tus­hal­litus on rahoit­tanut kurssin toteut­ta­misen. Työtä koor­dinoi Edita osana Perus­koulun ele­mentit -han­ketta. OPPIVA-ver­kosto on ollut tii­viisti mukana kurssin kehittämisessä.

Tavoit­teena on, että mah­dol­li­simman moni perus­kou­lu­laisten huoltaja suo­rittaa kurssin luku­vuoden 2020-21 aikana ja syventää näin tie­tojaan koulun arjesta. Tule mukaan! Kan­nus­tetaan yhdessä huol­tajat tutus­tumaan peruskouluun!

Kou­lu­koulu-verk­ko­kurssi on nyt avattu reh­torien ja opet­tajien tutus­tut­ta­vaksi osoit­teessa testi​.kou​lu​koulu​.fi. Kurssi jul­kaistaan vapaaseen käyttöön 25.8., ja on silloin hyö­dyn­net­tä­vissä mm. van­hem­pai­nil­loissa ja kodin ja koulun yhteistyön tukena.

Mikä Koulukoulu on?

Myös Kou­lu­koulun taus­ta­ma­te­ri­aalit ovat nyt kou­lujen käy­tet­tä­vissä osoit­teessa kou​lu​koulu​.fi/​m​a​t​e​r​i​a​a​lit. Sivulta saa selkeät ohjeet ja mate­ri­aalit Kou­lu­kou­lusta vies­ti­miseen ja kurssin hyö­dyn­tä­miseen vanhempainilloissa.

Materiaalipankissa tarjolla:

  • Vink­ki­lista Kou­lu­koulun hyö­dyn­tä­miseen kouluissa
  • Power point -runko van­hem­pai­nillan kuljetukseen
  • Van­hem­pai­nillan vetäjän vinkit ja ohjeet
  • Videot van­hem­pai­niltaan
  • Vies­ti­pohja Wilma-vies­tiksi huoltajille
  • Kuva­ma­te­riaali ja esi­merk­ki­pos­taukset koulun some-kanaviin
  • Palaute ja lisä­tiedot Koulukoulusta:

Tarja Tuo­mainen
Kehi­tys­pääl­likkö, OPPIVA-ver­kosto
tarja.​tuomainen@​edita.​fi
puh. 040 860 2214

Kehityspäällikkö, Tarja Tuomainen.

Tarja Tuomainen

Kehi­tys­pääl­likkö, OPPIVA-verkosto