Kodin ja koulun yhteistyö uuden edessä

Eka­luok­ka­laisten ensim­mäinen odo­tettu kou­lu­päivä oli alka­massa aurin­koi­sessa elokuun säässä aivan kuten aina ennenkin tähän aikaan vuo­den­kiertoa. Koulun piha-alu­eelle lap­siaan saat­te­levien van­hempien kat­seissa ja lii­keh­din­nässä aisti eri­laista jän­nit­ty­nei­syyttä, epä­var­muutta ja pelkoa tulevia kou­lu­viikkoja kohtaan kuin koskaan aikai­sempina syk­syinä. Edel­tävien kuu­kausien hil­jaiselo oman perheen kesken oli vaih­tu­massa täysin uuteen kou­lu­laisen luku­jär­jes­tyksen mää­rit­tämään rytmiin. 

Yksi näistä dra­maat­ti­sista kään­teistä on ollut lähio­pe­tuksen rajoit­ta­minen ja ope­tuksen siirtä

Ennen kuu­lu­mat­tomia kysy­myksiä sateli tiuhaan tahtiin: ”Voiko lapsen saattaa aamuisin koulun pihalle vai jättää koulun aidan taakse? Voiko van­hempi tulla mukaan luokkaan saakka? Sel­vi­täänkö me?”

Ensi­koh­taa­minen uusien van­hempien kanssa vah­vistaa näke­mystä, miten tärkeää kodin ja koulun yhteistyö on juuri nyt, uuden ajan edessä.

Toimivan yhteistyön pohjana luottamus

Kodin ja koulun yhteistyö perustuu luot­ta­mukseen. Reh­torin teh­tävänä on saada van­hemmat luot­tamaan koulun toi­mintaan, val­miisiin, ennalta laa­dit­tuihin suun­ni­telmiin ja koulun hen­ki­lö­kunnan osaa­miseen. Kehit­tä­misen syklin mukai­sesti rehtori tar­vitsee jat­kuvaa dia­logia yksit­täisten huol­tajien kanssa arvioi­dessaan koulun toi­mintaa lasten ja van­hempien näkökulmasta.

Vastine tämän syksyn aikana havaittuun van­hempien poik­keuk­sel­liseen ”tiedon ja koh­taa­misen nälkään” on ollut reh­torin läs­näolo ja koulun pihalla van­hempien ja lasten kanssa vaih­detut aamu­ter­veh­dykset. Fyy­sisten kon­taktien vält­tä­miseen liit­tyvät ohjeis­tukset ovat vai­kut­taneet lyhyessä ajassa voi­mak­kaasti koulun toi­min­ta­kult­tuuriin. Ne ovat romut­taneet posi­tii­vi­sesta peda­go­gii­kasta omak­suttua väli­töntä ja läheistä vuo­ro­vai­ku­tusta koros­tavaa käyt­täy­ty­mis­mallia. Ei siis ihme, että tois­tuvat hokemat riit­tä­vistä tur­va­vä­leistä häm­men­tävät oppi­laita, muut­tuneet toi­min­ta­tavat ja kah­vi­huoneen etä­koh­taa­miset ja -kokoukset askar­rut­tavat myös työntekijöitä. 

Uusista toimintatavoista positiivista palautetta

Suomen Van­hem­pain­liiton video ”Koti ja koulu yhdessä – Hyvä ja tur­val­linen arki lap­selle” kan­nustaa etsimään roh­keasti uusia tapoja tehdä yhteis­työtä perin­teisten van­hem­pai­nil­tojen, säh­köisten reis­su­vih­kojen ja tal­koiden sijaan. Van­hem­mille ja opet­ta­jille teh­tyjen kyse­lyjen mukaan perin­teisten van­hem­pai­nil­tojen tilalle kai­vataan toi­min­nal­lisia tapah­tumia. Tänä syksynä van­hem­pai­nillat ovat siir­tyneet sisä­ti­loista ulos. Kou­lujen pihoilla, puis­toissa ja met­sä­laa­vuilla toteu­tetut koko perheen yhteiset illat ovat keränneet kii­tosta ja osal­lis­tu­mis­pro­sentti on ollut erittäin hyvä

Perin­tei­sesti Kodin ja koulun päivää vie­tetään syyskuun vii­meisenä per­jan­taina tai muuna kou­lulle sopivana ajan­kohtana. Tänä vuonna on mah­dol­lista, että koulut jou­tuvat siir­tämään tapah­tumaa tai suun­nit­te­lemaan sen uudella tavalla viran­omais­oh­jeita nou­dattaen. Reh­torin aamu­kahvit huol­tajien kanssa jär­jes­tetään tänä vuonna toden­nä­köi­sesti vir­tu­aa­lisena tapah­tumana, oman aamu­kah­vi­kupin äärellä. Myös huol­ta­jista koostuva, van­hempien vapaa­muo­toinen kes­kus­televa foorumi, van­hem­pain­raati, ja reh­torin kyse­ly­tunnit huol­ta­jille jär­jes­tetään tar­vit­taessa säh­köisten väli­neiden kautta kuluvan luku­vuoden aikana.

Koulukoulu-verkkokurssi valottaa peruskoulun arkea vanhemmille

Koro­na­pan­demian myötä huol­tajat tekivät viime keväänä tii­vistä yhteis­työtä opet­tajien kanssa las­tensa etä­ope­tuksen hyväksi. Kuluvan luku­vuoden mer­kit­tävin tuki kodin ja koulun yhteis­työhön on perus­koulun huol­ta­jille suun­nattu Kou­lu­koulu-verk­ko­kurssi (kou​lu​koulu​.fi), joka on mak­suton, äly­pu­he­li­mella tai tie­to­ko­neella tehtävä lyhyt­verk­ko­kurssi. Se antaa tietoa mm. perus­koulun toi­min­ta­ta­voista, oppi­mis­kä­si­tyk­sestä ja arvo­poh­jasta. Huol­tajien on entistä hel­pompaa tukea lap­siaan kou­lu­työssä, kun he saavat päi­vi­tettyä tietoa ope­tus­suun­ni­telman sisäl­löstä, joihin koulun ja opet­tajien peda­go­giikka perustuu.

Huol­tajat saavat tiedon Kou­lu­koulu-verk­ko­kurs­sista kaikkein tehok­kaimmin oman koulun vies­tinnän kautta. Kou­luille suun­natun selkeän mate­ri­aa­li­pa­ketin avulla on helppoa hou­ku­tella mah­dol­li­simman moni huoltaja tutus­tumaan kurssiin esim. van­hem­pai­nil­tojen infojen, reh­torin tie­dot­teiden ja opet­tajan viestien väli­tyk­sellä. Myös Ope­tus­hal­li­tuksen ja Van­hem­pain­liiton jär­jes­tä­mässä Maa­ilman suurin van­hem­pai­nilta -tapah­tu­massa 12.11.2020 oppi­mista käsi­tellään Kou­lu­koulun mate­ri­aalien ja teh­tävien kautta.

 Verk­ko­kurssi on Ope­tus­hal­li­tuksen rahoittama, ja sen on tuot­tanut Edita Publis­hingin Oy yhteis­työssä Oppiva-ver­koston kanssa.

Jokainen meistä voi osal­listua sillan raken­ta­miseen kodin ja koulun välille.

Tuija Kainu
rehtori
Män­ty­kankaan koulu
Suomen Reh­torit ry:n hal­li­tuksen jäsen

Tuija Kainu

rehtori Män­ty­kankaan koulu, Suomen Reh­torit ry:n hal­li­tuksen jäsen