Joustavat oppimisratkaisut -webinaari

Ajankohta

15.02.2021 klo. 13.00 - 16.00

Paikka

Webi­naari

Tam­pereen ja Oulun kau­punkien yhteis­työssä jär­jes­tet­tävän webi­naarin tar­koi­tuksena on antaa kon­kreet­tisia esi­merkkejä jous­ta­vista oppi­mis­rat­kai­suista. Kou­lu­tus­ti­laisuus on jaettu kahteen osaan. Webi­naarin aluksi esi­tellään ala­kouluun suun­nattuja malleja ja klo 14.30 alkaen kes­ki­tytään ylä­koulun vuo­si­luokkiin sito­mat­toman ope­tus­suun­ni­telman esimerkkeihin.

Tam­pe­reella on tehty pit­kä­jän­teistä työtä esi-ja alkuo­pe­tuksen vuo­si­luokkiin sito­mat­toman mallin edis­tä­mi­sessä. Tam­pe­reella 100% esio­pe­tuk­sesta on sijoi­tettu kou­lujen yhteyteen. Kaikkien ei tar­vitse oppia samaan tahtiin vaan kaikki saavat itselleen sopivia mah­dol­li­suuksia oppia. Tutustu etu­käteen Tam­pereen malliin https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​8​s​h​r​o​o​V​k​upA ( videon kesto 1:52)

Ohjelma

13.00 – 14.15 Alakoulu

13.00-13.30 Esi- ja alkuo­pe­tuksen vuo­si­luokkiin sito­maton opetus – rehtori Ilona Pasma

13.30-14.00 Oulun VSOP-ops Yli­kii­mingin mallin poh­jalta, Yli­kii­mingin VSOP-polku, ryh­mä­koh­tainen VSOP 0-2 ja siitä ylöspäin – apu­lais­johtaja Bir­gitta Uhre-Kor­pi­ranta ja rehtori Arttu Parkkinen

14.00-14.15 Kysy­myksiä ja keskustelua

Tauko 15 min

14.30-15.45 Ylä­koulu

14.30-15.00 Vuo­si­luokkiin sito­mat­toman ope­tus­suun­ni­telman kun­ta­ta­soinen työs­kentely – eri­kois­suun­nit­telija Tanja Jur­vanen
Vuo­si­luokkiin sito­mat­toman ope­tuksen käy­täntöjä Etelä-Her­vannan koulun OTE -ope­tuk­sessa – eri­tyi­so­pettaja Teija Vuo­renmaa, Etelä-Her­vannan koulu

15.00-15.30 Oulun VSOP- ver­kosto ja sen kehit­tä­mistyö, yksi­lö­koh­taiset VSOP-rat­kaisut (Case-esi­merkkejä) – apu­lais­johtaja Bir­gitta Uhre-Kor­pi­ranta ja rehtori Arttu Parkkinen

15.30-15.45 Kysy­myksiä ja keskustelua

15.45 – 16.00 Lop­pu­yh­teenveto ja tilai­suuden päätös

 

Tapahtuman tallenteet

Osa 1

Osa 2