Ilmianna opetusinnovaatio, oivaltava oppimisteko tai koulunne erityinen toimintatapa!

Korona-ajan seu­rauksena opetus ja kou­lunpito puhuttaa ja kiin­nostaa kenties enemmän kuin koskaan. Vii­meistään viime kevään myötä myös oppi­laiden kotiväki otti kou­lun­käyn­nistä ennen­nä­ke­mä­töntä vas­tuuta, ja pää­sivät raot­tamaan hieman paremmin las­tensa kou­lun­käynnin arkea. 

Nyt on loistava aika ja hyvä maaperä tehdä suo­ma­laisen perus­koulun onnis­tu­miset näky­viksi ja kuu­lu­vuksi. Teetkö tai tekeekö kol­legasi jotain eri­tyisen hyvin? Missä asioissa olette saaneet onnis­tu­misen koke­muksia ope­tuk­sessa viime aikoina? Mistä oppilaat saavat eri­tyisen hyvin oppi­misen iloa? Onko sinulla jokin peda­go­ginen rat­kaisu tai malli, jonka haluaisit kertoa kai­kille? Tuleeko mie­leesi kenties jokin kouluun tai ope­tukseen liittyvä myytti, ennak­ko­luulo tai sit­keässä oleva väärä käsitys, jonka haluaisit päästä rikkomaan?

Ilmianna oman koulun kou­lun­pitoon liit­tyvät inno­vaatiot, oival­tavat peda­go­giset rat­kaisut, hyvät toi­min­ta­kult­tuurin perusteet tai posi­tii­viset oppimis- ja opet­ta­mis­ko­ke­mukset meille! Nos­tamme suo­ma­laisen perus­koulun moni­puo­lisia vah­vuuksia näky­viksi kuvan, äänen ja tekstin avulla tästä syk­systä alkaen.

 Tuodaan esille kaikkea sitä hienoa, mitä ken­tällä tapahtuu päivittäin!

Tee ilmiantosi tällä lomakkeella