koulun käytävä

Arvioinnin muutos sinetöi opetussuunnitelman uudistuksen ja haastaa meidät tekemään toisin

Kun arvioin­nista on puhuttu, on perin­tei­sesti tar­koi­tettu todis­tusar­viointia ja puheissa on kuu­lunut tekijän ääni monin tavoin. Ei ole kauaa siitä, kun kuuli opet­tajien sanovan esi­mer­kiksi, ”Minulta ei hel­posti saa kymppiä” tai ”En koskaan anna kymppiä jou­lu­to­dis­tukseen”. Har­vi­naisia eivät olleet sel­lai­setkaan ilmaisut, kuin ”Vaadin kii­tet­tävään arvo­sanaan …”. Tuntui aivan luon­nol­li­selta, että kul­lakin opet­ta­jalla oli oma kri­tee­ris­tönsä arvo­sa­noille. Nyt arviointiin ja etenkin päät­tö­ar­viointiin on tuotu muutos ope­tus­suun­ni­telman tai­to­pe­rus­tei­suu­della ja ryhtiä päät­tö­ar­vioinnin kri­teerien yhdenmukaistamisella. 

Olemme päässeet oppimaan, että arviointia on monen­laista ja eri­lai­silla teh­tä­villä. Vähän mutkia suo­ristaen voidaan sanoa, että sum­ma­tii­vinen arviointi näkyy todis­tuk­sessa ja toteaa osaa­misen tasoa. Tämä osuus arvioin­nista, jolla on myös yhteis­kun­nal­linen mer­kitys, on kovin nor­ma­tii­vista. Siinä kes­keistä on se, että opimme kri­teerien ohjaamana arvioimaan perus­koulun päät­täviä mah­dol­li­simman yhden­mu­kai­sesti. For­ma­tii­vinen arviointi tukee ja ohjaa oppijaa kas­vussa ja oppi­mi­sessa. Tämä haastaa peda­go­giik­kamme huo­mioimaan tavoit­teiden aset­ta­misen, har­joit­telun ja arvioinnin myös sel­lai­silla osa-alueilla, joita emme huomioi todis­tusar­vo­sanoja antaes­samme. For­ma­tii­vinen arviointi vaatii aikaa itsear­vioinnin opis­ke­lulle sekä ver­tais­pa­lautteen anta­mi­selle. Uudistuva ote arviointiin haastaa koko opetuksen.

Jollei ope­tus­suun­ni­telman uudistus muut­tanut ope­tusta ja sitä myötä ryhmien opis­kelua, päät­tö­ar­vioinnin täs­men­tyvät kri­teerit eivät auta, vaan tun­tuvat lisä­vaa­teelta. Kun kou­lussa tapahtuva ope­tuksen kehi­tystyö kulkee mukana siinä samassa arjessa ja ajassa, jossa suun­ni­tellaan koro­nalta suo­jau­tu­mista, ehkäistään kou­lu­kiusaa­mista ja kan­nus­tetaan kou­lu­ruo­kailuun, on tänä vuonna ollut hou­kut­te­levaa käsi­tellä muu­tosta vain päät­tö­ar­vioinnin kri­teerien täs­men­ty­misenä. Myös opet­ta­jilla on ollut toive siitä, että eri arvo­sa­noille täs­men­tyvät kri­teerit tulevat avuksi arvioinnin vaa­tivaan työhön. Näin ei kui­tenkaan käynyt, vaan kri­teerien täs­men­nysten jul­kaisu toi esille myös sen, ettei opetus kai­kilta osin ole vielä uusimman ope­tus­suun­ni­telman hengen mukaista. Reh­torina toivon, että opet­tajat pys­tyi­sivät näkemään ope­tus­suun­ni­telman muu­tokset pro­sessina, meidän ei tar­vitse vielä olla perillä, vaan mää­rä­tie­toi­sesti matkalla.

Kun muutos tuo uusia taitoja opis­kel­ta­vaksi ja arvioi­ta­vaksi, tulee var­hai­sessa vai­heessa rat­kaista, minkä omassa ope­tuk­sessa voi hylätä. On päivän selvää, että oppi­tuntiin tai vuo­ro­kauteen ei voi lisätä aikaa, vaan uusi opetus on yhtä paljon kuin uuden omak­su­mista myös jonkin aiemman hyl­kää­mistä. Reh­torina näen pois­jät­tä­misen aivan rat­kai­sevana aske­leena uuden omak­su­mi­sessa, sillä ”ilman tilaa ei mahdu uutta täy­tettä”.  Opet­ta­jalle tuo ”tila” on aikaa. Kyse on yksin­ker­tai­sim­millaan siitä, mihin oppi­tun­teihin varattu aika käy­tetään. Uudessa ”täyt­teessä” oppi­laiden akti­vointi on kes­kiössä. Oppi­laiden tulee päästä mukaan niin tavoit­teiden aset­teluun, oppi­misen suun­nit­teluun kuin oman oppi­mis­pro­sessin arviointiin. Luo­pu­minen on tus­kista suurin, kun kyse on omasta oppiai­neesta ja tär­keistä sisäl­löistä. Emmehän me aiem­minkaan ole turhia asioita oppi­laille opet­taneet. Pidän tätä uudis­tu­misen kes­kei­simpänä taitona.

Pro­sessin vai­keus­as­tetta nostaa se, että oppi­laiden van­hem­milla on eri­lainen näkemys niin osaa­mi­sesta kuin sen osoit­ta­mi­ses­takin. Siksi reh­torin työn kes­kiöön nousee sen suun­nittelu, miten ja mitä arvioin­nista tie­do­tetaan. Ylästön kou­lussa osaa­misen tason arvioinnin rakenne kuvataan van­hem­pai­nil­lassa luku­vuoden alussa. Opet­tajat lähet­tävät ennen väli- ja luku­vuo­si­to­dis­tusta koteihin nk. arvioin­ti­kirjeet, jossa avataan arvioinnin peri­aat­teita jopa oppiai­neittain. Sillä tavoi­tellaan sel­keyttä ja hah­mo­tetaan van­hem­mille sitä, miten osaa­misen tasoa on arvioitu ja mitkä työs­ken­telyn osa-alueet ovat osa oppiaineen arvo­sanan antamista.

Oppilas tavoit­telee kou­lussa monen­laista kasvua ja oppi­mista. Sen lisäksi, että päät­tö­ar­vioinnin kri­teerit täs­men­sivät arvioi­tavia taitoja, ne myös jät­tivät ulko­puo­lelle yleisiä työs­ken­te­ly­taitoja. Tämä häm­mentää opet­ta­jayh­teisöä ja haastaa arvioinnin yhden­ver­tai­suutta. Hyvänä esi­merkkinä toimii yksi ylei­sim­mistä peda­go­gi­sista kei­noista - koti­teh­tävät. Joil­lekin tuntuu itsestään sel­vältä, että ahkeruus ja sin­nikkyys koti­teh­tä­vissä vai­kuttaa myön­tei­sesti oppiaineen arvo­sanaan toisten kokiessa, että eri­laiset toi­min­ta­kult­tuurit tuovat liikaa muut­tujia, jotta tämä voisi olla osa yhte­ne­väistä päät­tö­ar­viointia. Reh­torina koen, että täl­laisten seik­kojen yhteinen poh­dinta ja niiden pei­laa­minen ope­tus­suun­ni­telman henkeen, on ensiar­voisen tärkeää arvioinnin yhdenmukaistamiseksi.

Sen ohella, että yleisten työs­ken­te­ly­tai­tojen asema oppiaineen arvioin­nissa sel­kiy­tyisi, toivon todis­tusar­vioin­nilta rajaa­mista. Opet­tajien roolin toi­voisi pysyvän sel­keänä. On ymmär­ret­tävää, että oppilaan ohjaa­minen mitä moni­nai­simpiin tai­toihin for­ma­tii­visen arvioinnin tukemana, on tärkeää. Tar­vi­taanhan tule­vai­suu­dessa monia sel­laisia taitoja, joita ei aiemmin ole kou­lussa pai­no­te­tusti ope­tettu. Todis­tusar­vo­sanan kuuluu olla niin opet­ta­jalle, oppi­laalle kuin huol­ta­jal­lekin yksi­se­lit­teinen arvio oppiai­neeseen kiin­teästi kuu­lu­vista tie­doista ja taidoista.