Apua arviointiin, OPPIVA-verkoston kouluttajakoulutus.

Apua arviointiin - voimaa verkostosta

Suo­messa on val­mis­teltu kesä­kuussa 2018 alkaen koko­nai­suu­dis­tusta oppilaan oppi­misen ja osaa­misen arviointiin perus­o­pe­tuk­sessa. Uudis­tuksen taus­talla on ollut toi­saalta tarve sel­kiyttää arvioin­ti­normeja, toi­saalta on haluttu tuottaa päät­tö­ar­viointiin kri­teerit, joilla kuvataan arvo­sa­noissa 5,7,8 ja 9 edel­ly­tet­tävää osaa­mista. Kum­mankin uudis­tuksen läh­tö­kohtina on tukea nykyistä paremmin opet­tajan arvioin­ti­työtä ja sel­kiyttää val­ta­kun­nal­li­sesti arviointia ja sen käytänteitä.

Apua arviointiin- kou­lu­tus­ko­ko­naisuus käyn­nistyi syk­syllä 2020, kun Ope­tus­hal­litus oli myön­tänyt sille tar­vit­tavan rahoi­tuksen. Jo kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuden suun­nit­te­lu­vai­heessa oli selvää, että se

  1. toteu­tetaan kouluttajakoulutuksena,
  2. suun­nataan val­ta­kun­nal­lisen arvioin­ti­tu­tor­toi­minnan tukemiseksi
  3. tukee perus­o­pe­tuksen arvioinnin kokonaisuudistusta.

 

Käy­tän­nössä Apua arviointiin-kou­lu­tuk­sessa on pyritty vah­vis­tamaan osal­lis­tujien kou­lut­ta­ja­taitoja, joskin isolla osalla osal­lis­tu­jista on ollut vahvaa osaa­mista kou­lut­tajana toi­mi­mi­sesta ja / tai tutor­ver­koston vetä­mi­sestä. Noin kerran kuu­kau­dessa toteu­tu­neissa koko- tai puo­li­päivää kes­tä­neissä kou­lu­tuk­sissa on paneu­duttu syväl­li­sesti perus­o­pe­tuksen arviointiin: sen teh­täviin, toteut­ta­misen eri muo­toihin, tavoit­teiden mer­ki­tykseen arvioin­nissa, koulun arvioin­ti­kult­tuurin kehit­tä­miseen, itsear­viointiin ja ver­tais­pa­laut­teeseen oppilaan oppi­misen tai­toina, ja moniin muihin arvioinnin peri­aat­teisiin. Kou­lu­tuksen sisällöt on lii­tetty arvioin­ti­tut­ki­mukseen, jotta osal­lis­tujat saavat ajan­ta­saista tietoa ja tut­ki­mus­pe­rus­teista näke­mystä omalle toi­min­nalleen. Etä­kou­lu­tuksena toteu­tu­neiden kou­lu­tus­päivien lisäksi kou­lu­tukseen on kuu­lunut väli­työs­kentely, jossa on haluttu tuoda ja jakaa jo ole­massa olevia käy­tän­teitä ja antaa mah­dol­lisuus kehittää oman kunnan ja / tai koulun toi­mintaa. Kou­lu­tusa­lustana käy­tetty Howspace onkin tällä het­kellä var­si­nainen run­sau­den­sarvi – osal­lis­tujat ovat jakaneet aja­tuk­siaan, käy­tän­teitään ja toi­min­ta­mal­lejaan alus­talla runsaasti.

Kou­lut­ta­ja­kou­lu­tukseen osal­lis­tuvat ovat ympäri Suomen eri kun­nista ja ver­kos­tosta on raken­tunut tiivis yhteisö, jonka jäsenet käyvät aktii­vista kes­kus­telua arvioinnin kysy­myk­sistä myös kou­lu­tus­päivien välissä. Kou­lu­tuk­sesta osal­lis­tujat kokevat saa­neensa mm. seu­raa­van­laisia asioita:” Kou­lutus on antanut täs­mäl­listä tietoa arvioin­nista, ver­tais­tukea, var­muutta ja uusia näkö­kulmia arviointiin. Lisäksi uusia kon­takteja eri puo­lilta Suomea arviointiin liittyen.” Taitoja, joita kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa olevat kokevat saa­neensa  mm. ymmär­rystä arviointiin koko­nai­suutena sekä vah­vis­tusta omaan arvioin­tio­saa­miseen ja kykyä avata perus­tel­lusti arvioinnin monimutkaisuutta.”

 Tun­nelmia webinaarista:

 

 

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuden kes­kei­simpiin teh­täviin on kuu­lunut val­ta­kun­nal­lisen arvioin­tio­saajien ver­koston luo­minen, jotta se tukisi arvioinnin koko­nai­suu­dis­tuksen toteu­tu­mista. Tällä het­kellä Apua arviointiin- kou­lu­tus­ryh­mässä poh­ditaan, miten esi­mer­kiksi OPPIVA-ver­kosto, voisi käyttää omissa kou­luissaan, kun­nissaan ja seu­tu­kun­nissaan tai­tavia arvioin­tio­saajia. Syk­sylle on tulossa OPPIVA-ver­koston tar­joamia webi­naareja arvioin­nista. Näistä tulee lisä­tietoa OPPIVAn verk­ko­si­vuilla ja uutiskirjeessä. 

 

Toi­vomme, että tämä teksti  herättää  aja­tuksia siitä, millä tavalla val­ta­kun­nal­li­sesti toi­mivaa arvioin­ti­tu­tor­ver­kostoa ja sen erin­omaista osaa­mista voisi käyttää opet­tajien arvioin­tio­saa­misen tuke­mi­seksi ja kehittämiseksi.

 

Najat Ouakrim-Soivio ja Tarja Tuomainen

 

Kou­lu­tus­ryhmä:

 

Maikki Man­ninen, Oulu

Riikka Siren, Hämeenlinna

Päivi Lii­matta, Hämeenlinna

Tanja Jur­vanen, Tampere

Satu Ollila, Vantaa

Sanna Ainola, Lahti

Paula Vorne, Oulu

Jani Kiiskilä, Helsinki

Annukka Lah­tinen, Hämeenlinna

Tiina Lindfors, Espoo

Katri Alho, Lempäälä

Elli Saari, Helsinki

Mar­jukka Salon­saari, Pirkkala

Janita Ahonen, Nurmijärvi

Marikki Arnkil, Hämeenlinna

Minna Löytty-Ris­sanen, Orivesi

Lotta Segerman, Helsinki

Minna Muallim, Turku

Annamari Saure, Lahti

Essi Ruo­ko­koski, Nurmijärvi

Salla Ruo­honen, Lempäälä

Auli Saa­rinen, Helsinki

Jukka Hau­ta­niemi, Lahti

Anu Lep­pä­vuori, Mäntsälä

Leena Muona, Joensuu

Timo Jär­venpää, Vantaa

Eve Lap­pa­lainen, Vantaa

Pasi Kiema, Orivesi

Hen­riikka Mäkinen, Kangasala

Jenni Decandia, Orivesi

Kris­tiina Pirnes, Nurmijärvi

Minna Ala-Ketola, Helsinki

Päivi Pit­kä­ranta, Vantaa

Pau­liina Kanervo, Oulu

Suvi Ran­ta­lainen, Lahti

Petra Sundell, Vantaa

Petteri Roiha, Helsinki

Agneta Lundmark, Helsinki

Eva Larzen-Oster­markeva, Turku

Eemeli Alanne, Oulu