Apua arviointiin – voimaa verkostosta-kouluttajakoulutus

Ajankohta

Lähi­päivät: 7.10.2020, 11.11.2020, 12.2.2021, 2.3.2021, pää­tös­päivä viikko 33 (2021) Webi­naarit: 9.12.2020, 18.1.2021, 13.4.2021, 4.5.2021

Paikka

Webinaari/​lähipäivät

Kou­lu­tus­pro­sessi käyn­nistyy yhtei­sellä webi­naa­rilla 14.9.2020 klo 14.00–17.00. Muut kou­lu­tus­päivät (alus­tavat):

Lähi­päivät: 7.10.2020, 11.11.2020, 12.2.2021, 2.3.2021, pää­tös­päivä viikko 33 (2021)

Webi­naarit: 9.12.2020, 18.1.2021, 13.4.2021, 4.5.2021

Lähi­päivät toteu­tetaan pääosin Hel­sin­gissä. Osa päi­vistä voidaan toteuttaa myös ver­koston muissa kun­nissa (Tampere, Kuopio ja Oulu).

Perus­o­pe­tuk­sessa on meneillään oppi­misen ja osaa­misen arvioinnin koko­nai­suu­distus, jonka myötä halutaan sel­kiyttää arvioinnin kan­sal­lisia lin­jauksia, lisätä arvioinnin yhden­ver­tai­suutta sekä arvo­sa­nojen vertailukelpoisuutta.

Apua arviointiin – voimaa ver­kos­tosta -kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuk­sella luodaan val­ta­kun­nal­lista osaa­mista perus­o­pe­tuksen arvioinnin ja ope­tus­hen­ki­löstön arvioin­tio­saa­misen tueksi.

Kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuk­sella vah­vis­tetaan osal­lis­tujien arvioin­tio­saa­mista, kou­lut­ta­ja­taitoja sekä luodaan val­ta­kun­nal­linen arvioin­tio­saajien ver­kosto. Kou­lu­tuksen aikana kou­lu­tet­ta­ville rakentuu työ­ka­lu­pakki ja mate­ri­aalia oman työn tueksi.

KOHDERYHMÄ

Oppiva-​verkoston kuntien nimeämät hen­kilöt, jotka haluavat kehittää omaa arvioin­tio­saa­mistaan ja haluavat toimia arvioin­tio­saajien ver­kos­tossa alu­eel­lisina vertaiskouluttajina. 

TAVOITTEET

Kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa on tar­koi­tuksena vah­vistaa osal­lis­tujien arvioin­tio­saa­mista ja kou­lut­ta­ja­taitoja. Lisäksi tar­koi­tuksena on luoda val­ta­kun­nal­linen arvioin­tio­saajien ver­kosto tukemaan ope­tus­suun­ni­telman arvioin­ti­luvun ja kri­teerien käyttöönottoa.

Kou­lu­tuksen aikana kou­lu­tet­tavat toi­mivat jo tukena oman alu­eensa osalta toi­sille opet­ta­jille. Toteu­tustapa Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen sisältyy ennak­ko­tehtävä, väli­teh­tävät, lähi­päivät ja mul­ti­mo­daa­liset kou­lu­tus­ma­te­ri­aalit, joilla arvioinnin toi­meen­panoa tuetaan valtakunnallisesti.

LAAJUUS

Kou­lu­tuksen laajuus on 8 opintopistettä 

LAAJUUS

Kou­lu­tus­päivät raken­tuvat siten, että niiden aikana

  • syven­netään arvioin­tio­saa­miseen liit­tyviä tietoja -ja taitoja
  • kehi­tetään vertaiskouluttajataitoja
  • har­joi­tellaan eri­laisin toi­min­nal­lisin mene­telmin vertaiskouluttamista
  • raken­netaan alu­eel­lisia verkostoja
  • har­joi­tellaan eri­laisten arvioin­ti­me­ne­telmien ja -työ­ka­lujen käyttöä.

TULOKSET

  • Suomeen syntyy vahva, val­ta­kun­nal­linen arvioin­tio­saajien ver­kosto tukemaan ope­tus­suun­ni­telman arvioin­ti­luvun ja kri­teerien käyttöönottoa
  • var­mis­tetaan arvioinnin laa­dukas, yhden­ver­tainen toteu­tu­minen sekä arvo­sa­nojen ver­tai­lu­kel­poisuus – arvioin­ti­normeja ja päät­tö­ar­vioinnin kri­tee­reitä tul­kitaan val­ta­kun­nal­li­sesti mah­dol­li­simman samalla tavalla
  • laa­dukkaan arvioin­ti­ma­te­ri­aalin tuot­ta­minen kun­nille / kouluille

KOULUTUSOSIOT

1. TAITOJA VERTAISKOULUTTAMISEEN

Osion tavoit­teena on vah­vistaa kou­lut­tajien arvioin­tio­saa­mista, kehittää kou­lut­ta­ja­taitoja ja osaa­mista kou­lut­tajina ja saada aikaan yhte­näisiä arvioin­ti­ma­te­ri­aaleja, joiden avulla kuntien ja kou­lujen arvioin­ti­työtä tuetaan ja yhdenmukaistetaan. 

2. ARVIOINTIOSAAMISEN VAHVISTAMINEN

Osiossa kes­ki­tytään perus­o­pe­tuksen arvioinnin kes­keisten käsit­teiden avaa­miseen niin, että arvioin­ti­työtä tekevä ope­tus­hen­ki­löstö ymmärtää perus­kä­sitteet samalla tavalla.

3. SÄHKÖISTEN ARVIOINTIVÄLINEIDEN VALINTA JA KÄYTTÖ

Kou­lut­ta­ja­kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen osal­lis­tuvat saavat oman toi­min­tansa kehit­tä­miseen säh­köisen -sovel­luksen, jossa he itse altis­tuvat ”oppilaan rooliin” oppi­mis­pro­ses­sissa. Käyttö suun­ni­tellaan hyvin tukemaan kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuden aikana käy­tävää sisältöä. 

4. LUODAAN VALTAKUNNALLINEN ARVIOINTISAAJIEN VERKOSTO!

Kou­lut­ta­ja­kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen osal­lis­tuvat saavat oman toi­min­tansa kehit­tä­miseen säh­köisen -sovel­luksen, jossa he itse altis­tuvat ”oppilaan rooliin” oppi­mis­pro­ses­sissa. Käyttö suun­ni­tellaan hyvin tukemaan kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuden aikana käy­tävää sisältöä. 

KOULUTTAJAT

Najat Ouakrim-​Soivio, Tarja Tuo­mainen ja Henri Kar­ja­lainen (Qridi)

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoit­tau­tu­minen kou­lu­tus­oh­jelmaan on päättynyt.

Kou­lu­tukseen otetaan 50 hen­kilöä (ver­koston isom­mista kun­nista kou­lu­tukseen voi ilmoit­tautua 2 osal­lis­tujaa, pie­nem­mistä 1 osallistuja).

LISÄTIETOJA OHJELMASTA

Tarja Tuo­mainen
kehi­tys­pääl­likkö, OPPIVA-​verkosto
040 860 2214 tai tarja.​tuomainen@​edita.​fi