Laaja-alaiset taidot hyvän elämän ohjeina

”Jos joku kaipaa esi­mer­kiksi arvos­tusta, anna hänelle sitä. Jos joku kaipaa loh­du­tusta, lohduta häntä.” ”Välillä täytyy myös osata pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Se on tärkeä taito elä­mässä, jonka hyvä, viisas ihminen osaa.” 

Otteet Hei­nolan Kir­kon­kylän koulun kuu­des­luok­ka­laisten Aino Ahosen ja Aada Ket­tusen kir­joit­ta­masta leh­tiar­tik­ke­lista ovat esi­merkkejä siitä, mil­laisia taitoja ja mitä hyvää laaja-alaisten tai­tojen näky­väksi teke­minen voi tuottaa. Osuvia elä­mä­noh­jeita kai­ke­ni­käi­sille sisältävä kir­joitus poh­jautuu kou­lu­työhön, jonka aiheena oli Hyvä viisas ihminen. Laaja-alainen osaa­minen on nos­tettu Hei­no­lassa kes­kiöön ope­tus­suun­ni­telman laa­ti­mis­vai­heessa, ja taitoja on pyritty tekemään kon­kreet­ti­sesti näkyväksi.

– Laaja-alaiset taidot eivät ole vain yksit­täisten oppi­tuntien asioita, vaan laaja-alainen osaa­minen kulkee kai­kessa teke­mi­sessä taus­talla, kertoo Ainon ja Aadan luo­kan­opettaja, Hei­nolan Kir­kon­kylän koulun rehtori Jarkko Gran­qvist. Aino Ahonen ja Aada Ket­tunen ovat samaa mieltä.

Laaja-alaiset taidot ovat näky­villä jokai­sessa ope­tus­ti­lassa, ja niistä voi poimia kon­kreet­tisia tavoit­teita oppi­tun­neille. Väliar­viointi on hoi­dettu useamman vuoden ajan oppi­mis­kes­kus­te­luilla, joissa laaja-alainen osaa­minen on kes­keinen osa runkoa.

– Oppilaat arvioivat osaa­mistaan ja aset­tavat itselleen tavoitteen myös seu­raa­valle jak­solle. Laaja-alaiset taidot ovat tätäkin kautta kon­kreet­ti­sesti mie­lessä, Jarkko toteaa. 

Laaja-alaisia taitoja on käsi­telty Hei­no­lassa kon­kreet­ti­sesti myös muun muassa sar­ja­kuvien avulla, mikä auttaa han­ka­lampien asioiden käsit­te­le­mistä. Aino ja Aada kokevat, että moni­vuo­tinen kaari laaja-alaisten tai­tojen har­joit­te­le­mi­sessa on aut­tanut toi­mimaan monessa tilan­teessa paremmin.

Laaja-alaisten tai­tojen har­joit­te­le­minen tukee myös tie­toi­suutta siitä, miksi kukin ihminen toimii niin kuin toimii. Tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­tojen kan­nalta on hyvä oppia hyö­dyn­tämään aiempaa tietoa ja koke­muksia sekä ymmär­tämään omaa ajatteluaan. 

– On helppo tun­nistaa, mitä muut tekevät, mutta paljon vai­keampaa tun­nistaa, miten toimii itse eri­lai­sissa tilan­teissa, Jarkko toteaa.

 

Laaja-alainen osaaminen käytännön taitojen edistäjänä

 

Aino ja Aada nos­tavat kir­joit­ta­mastaan artik­ke­lista esi­mer­kiksi mie­li­pi­teensä perus­te­le­misen taidon.

Mie­li­pi­dettään joutuu perus­te­lemaan kou­lussa ja arki­sissa tilan­teissa. Kun esi­mer­kiksi ryh­mä­töissä joutuu perus­te­lemaan mie­li­pi­teensä, hyvät perus­telut antavat omalle näke­myk­selle paljon enemmän painoarvoa. 

Esi­merkki leh­ti­kir­joi­tuk­sessa mai­ni­tusta muka­vuusa­lu­eelta pois­tu­mi­sesta on Ainon ja Aadan mukaan helppo löytää: etä­kouluun siir­ty­minen viime vuonna oli kaikkien muka­vuusa­lueen ulko­puo­lella. Asioita joutui tekemään ja poh­timaan uudella tavalla, mutta samalla kertyi uuden­laisia taitoja, jotka eivät olleet tuttuja lähiopetuksesta.

– Kun uudet taidot kart­tuvat ja uusiin asioihin tottuu, muka­vuusa­lueen rajaa pystyy laa­jen­tamaan, Aino ja Aada pohtivat.

Etä­ope­tuk­sessa toi­mittiin aluksi paljon luokan sisäisen WhatsApp-ryhmän kautta, ja hyö­dyl­li­seksi koettu vies­tin­tä­väline on jäänyt pysy­västi luokan käyttöön. 

– Ryh­mästä saatu ver­taistuki on hienoa, eikä toi­mintaa ole edes tar­vinnut juuri suitsia, Jarkko iloitsee. 

Myös tie­to­tek­niikkaan liit­tyvät taidot ovat kas­vaneet etä­ope­tuk­sessa nopeasti. 

– Esi­tyksiä teh­dessä on oppinut arvioimaan läh­teiden luo­tet­ta­vuutta, ja eri työ­kaluja on oppinut käyt­tämään. Faktan ja fiktion tun­nis­ta­misen taitoa tar­vitsee koko ajan. Tiedon oikeel­li­suuden tar­kis­ta­minen läh­teistä on olen­nainen taito, Aino ja Aada pohtivat.

 Aino ja Aada nos­tavat kir­joit­ta­mastaan jutusta myös vastuun kan­ta­misen sekä järjen ja tun­teiden tasapainon. 

– Hyvä esi­merkki poh­dit­ta­vaksi näin korona-aikana on, mil­laisia seu­rauksia kas­vo­maskin käy­töstä on itselle ja muille. Oman toi­min­tansa vai­ku­tuksia on hyvä miettiä myös muiden näkökulmasta. 

Myös Jarkko korostaa järjen ja tun­teiden tasa­painon huo­mioon otta­mista opetuksessa. 

– Ope­tuk­sel­li­sesti on tärkeää tun­nistaa oppi­laiden tun­teita, esi­mer­kiksi pel­ko­tiloja tai epä­on­nis­tu­misen tun­te­muksia. Nämä voivat vai­kuttaa paljon johonkin oppiai­neeseen tai opis­keluun suh­tau­tu­miseen. Jos tätä puolta ei pystytä käsit­te­lemään, fak­ta­poh­jai­selle puheelle ei ole niin paljon hedel­mäl­listä maa­perää, Jarkko toteaa.

Ainon ja Aadan kir­joit­tamaan artikkeli vapauttaa etsimään järjen ja tun­teiden tasa­painoa kai­ken­laisten tun­teiden kautta: ”On ihan todel­lakin ok tuntea surua, vihaa tai ihan mitä vain muu­takin.” Leh­ti­kir­joitus kiteyttää jokai­selle sopivan elä­mä­nohjeen: tär­keintä on vain olla oma ihana itsensä ja tehdä parhaansa.

Aino Ahonen ja Aada Ket­tunen, Itä-Häme 19.2.2021: Ole oman­laisesi hyvä, viisas Ihminen