Kunnat tuottavat itse Suomen laajimman avoimen digitaalisen oppimateriaalin

Tam­pereen kau­pun­ki­seutu opet­ta­jineen vie osana Aivot - Yhdessä käyttöön -han­ketta 3.–6.-luokkien ympä­ris­töopin verkkoon. Näin laajaa avointa digiop­pi­ko­ko­nai­suutta ei ole Suo­messa aikai­semmin tehty. Mate­ri­aalia tuot­taneet opet­tajat kan­nus­tavat nyt mui­takin kou­lu­tuksen jär­jes­täjiä oppi­ma­te­ri­aalien itse­näiseen tuotantoon.

 

Kustannustehokas tuotantomalli toimisi koko Suomessa

 Aivot yhdessä käyttöön -oppi­ma­te­riaali on Tam­pereen kau­pun­ki­seudun kah­deksan kunnan yhteistyön ainut­laa­tuinen tulos. Seudun luokan- ja aineen­opet­tajat tuot­tavat yhdessä 3.–6.-luokan digi­taa­lisen ympä­ris­töopin koko­nai­suuden. Digi­ma­te­ri­aalien tarve korostui enti­sestään vuosi sitten keväällä, kun koro­na­virus siirsi opis­kelun kou­lusta koteihin. Hankkeen toteut­tajana on Tam­pereen seudun Osake, joka on Tam­pereen seudun kas­vatus- ja ope­tusalan hen­ki­lös­tölle suun­nattu osaa­misen kehit­tä­mis­palvelu. Osa­ketta hal­linnoi Lem­päälän kunta.

 – Viime syk­systä alkaen käy­tössä on ollut 3.–5. luokan mate­ri­aalit, ja tämän luku­vuoden aikana val­mistuu 6. luokka, hankkeen toinen pro­jek­ti­pääl­likkö Helka Lempilä kertoo.

 Digi­taa­liset oppi­ma­te­ri­aalit eivät ole uusi juttu. Näin laajaa avointa digi­taa­lista oppi­ma­te­ri­aalia ei kui­tenkaan Suo­messa ole aikai­semmin tehty. Kai­kille avoin ja mak­suton aineisto on vapaasti muo­kat­ta­vissa ja jaet­ta­vissa. Myös itse toi­min­ta­malli on poikkeuksellinen.

 – Hank­keella haluttiin kokeilla, voisiko kou­lu­tuksen jär­jestäjä tuottaa laa­du­kasta ja toi­mivaa oppi­ma­te­ri­aalia myös itse. Siinä ollaan nyt onnis­tuttu, kertoo hankkeen toinen pro­jek­ti­pääl­likkö Lauri Harju.

 Aivot yhdessä käyttöön -hanke pal­kittiin huh­ti­kuussa 2020 eOp­pi­mis­kes­kuksen jär­jes­tä­mässä eEemeli-laa­tu­kil­pai­lussa kun­nia­mai­nin­nalla. Hankkeen tekijät toi­vovat, että mate­riaali tulisi laajaan käyttöön ja muutkin kou­lu­tuksen jär­jes­täjät innos­tui­sivat tuot­tamaan itse oppimateriaalia.

 – Kus­tan­nus­te­hokas toi­min­ta­malli on kopioi­ta­vissa myös muihin kuntiin ja seu­tu­kuntiin. Toi­vomme, että itse tuo­tettuja oppi­ma­te­ri­aaleja on tule­vai­suu­dessa useista eri oppiai­neista ja voimme jakaa niitä toi­sil­lemme, sanovat Harju ja Lempilä.

 

Digi peittoaa perinteisen oppikirjan monelta osin

 Inte­rak­tii­vi­sella koko­nai­suu­della on paljon hyviä omi­nai­suuksia, joita perin­teinen oppi­kirja ei voi tarjota. 

 – Esi­mer­kiksi vai­keasti seli­tet­tä­västä aiheesta, kuten yhteyt­tä­mi­sestä, voidaan tehdä mate­ri­aaliin ani­maatio, joka tuo lisä­arvoa oppi­miseen, Harju kertoo.

 Selkeät audio­vi­su­aa­liset teh­tävät sopivat monen­lai­sille oppijoille.

– Kii­tosta olemme saaneet myös muun muassa oppi­ma­te­ri­aalin sisään­ra­ken­ne­tusta ääni­kir­jasta. Luetut tekstit sopivat niille, joille luke­minen on haas­tavaa. Kuun­te­le­minen on myös monelle muulle miel­lyttävä tapa esi­mer­kiksi kerrata opittua, Harju jatkaa.

Mate­ri­aa­lista saatu palaute ja käyt­tö­ko­ke­mukset ovat olleet kaiken kaik­kiaan kan­nus­tavia. Niinpä seu­tu­kunnat suun­nit­te­le­vatkin jatkoa Aivot – Yhdessä käyttöön -hank­keelle. –  Ensi syksynä käyn­nistyy suun­nittelu 0.–2. -luokkien ympä­ris­töopin sekä 7.–9. luokkien ter­veys­tiedon digi­ma­te­ri­aa­leista. Hienoa, että hanke on saa­massa jatkoa ja mate­ri­aalit laa­je­nevat uusille luokka-asteille, Lempilä kertoo. 

 


Tutustu oppi­ma­te­ri­aaliin:

https://​aivot​kayttoon​.fi/

 

Katso esit­te­ly­videot:

 

Tutustu Tam­pereen seudun Osakkeeseen:

https://​osake​.eeventti​.fi

 

Lisä­tietoa:

Helkä Lempilä

Aivot - Yhdessä käyttöön -hankkeen projektipäällikkö

aivot@​lempaala.​fi / 044 5429 855

Lauri Harju

Aivot -Yhdessä käyttöön -hankkeen projektipäällikkö

aivot@​lempaala.​fi / 050 4323 155

Kata­riina Ratia

Tam­pereen seudun Osake, koordinaattori

katariina.​ratia@​lempaala.​fi / 044 431 4213

 

Aivot yhdessä käyttöön on ympä­ris­töopin avoin, mak­suton ja päi­vittyvä digi­taa­linen oppi­ma­te­riaali 3.–6. luo­kille. Säh­köi­sillä työ­vä­li­neillä, kuten Mood­lessa, käy­tettävä audio­vi­su­aa­linen mate­riaali tukee eri­laisia oppi­misen tapoja ja toimii kai­killa äly­lait­teilla. Mate­ri­aalia voi muokata ja muo­kattuja kopioita saa jakaa ei-kau­pal­liseen käyttöön (CC BY-NC-SA 4.0). Oppi­ma­te­riaali on toteu­tettu osana Tam­pereen kau­pun­ki­seudun osaa­misen kehit­tä­mis­palvelu Osakkeen toi­mintaa. Oppi­ma­te­ri­aalin tekijät ovat Tam­pereen kau­pun­ki­seudun luokan- ja aineenopettajia.