Kunnat puhaltavat yhteen hiileen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämiseksi

Tam­pereen kau­pun­ki­seudun kunnat ovat kehit­täneet kas­vatus- ja ope­tusalan hen­ki­lös­tönsä ammat­ti­taitoa ainut­laa­tui­sella Osake-toi­min­ta­mal­lilla jo viiden vuoden ajan. Toi­min­nassa kes­keistä on luot­tamus, asian­tun­tijuus sekä yhteinen tahto tehdä seutuyhteistyötä.

Osake on Tam­pereen kau­pun­ki­seudun kas­vatus- ja ope­tusalan hen­ki­lös­tölle suun­nattu osaa­misen kehit­tä­mis­palvelu, jota kau­pun­ki­seudun kunnat tuot­tavat yhdessä. Osa­ketta hal­linnoi Lem­päälän kunta, joka tarjoaa käyttöön esi­mer­kiksi talous­hal­linnon jär­jes­telmät ja tilat. Osakkeen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­desta vastaa koor­di­naattori, jonka tukena toimii hank­keissa työs­ken­televä henkilöstö.

Osakkeen työ poh­jautuu sel­keään kuntien ohjaus­malliin, jolla var­mis­tetaan, että pal­velut vas­taavat stra­te­gioihin sekä kul­loinkin ajan­koh­taisiin tar­peisiin. Toi­mintaa kehi­tetään ryh­missä, joissa on mukana kas­vatus- ja ope­tusalan ammat­ti­laisia jokai­sesta Osakkeen kun­nasta. Vas­taa­van­laista kuntien itsensä tuot­tamaa toi­min­ta­mallia osaa­misen kehit­tä­miseen ei Suo­mesta löydy.

Yhteis­työssä tuot­ta­malla pal­ve­luista saadaan kus­tan­nus­te­hok­kaita. Pal­ve­luita tuo­tetaan niihin tar­peisiin, joihin kuntien olisi joka tapauk­sessa vas­tattava, ja suun­nataan osaa­misen kehit­tä­mistä kas­vatus- ja ope­tusalan haas­teiden vaa­timaan suuntaan.

–Laa­dukkaat pal­velut ovat tasa-arvoi­sesti jokaisen kunnan käy­tössä, jolloin voidaan taata hen­ki­lös­tölle yhtä­läiset mah­dol­li­suudet eli­ni­käi­selle oppi­mi­selle, Osakkeen koor­di­naattori Kata­riina Ratia kertoo.

Toi­mivan seu­dul­lisen ver­koston yllä­pi­tä­minen vaatii Ratian mukaan rakenteen ja tarpeen lisäksi tahtoa, luot­ta­musta ja osaa­mista. Näiden avulla Osake on osaltaan luo­massa tiedon jaka­misen kult­tuuria, jossa myös opitaan toinen toi­silta ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

– Kunnat luot­tavat Osakkeen toi­mintaan, joka on selkeän rakenteen ansiosta joh­don­mu­kaista ja läpi­nä­kyvää. Kes­ki­näinen luot­tamus vah­vistaa sitou­tu­mista yhteis­työhön, Ratia kertoo.

Osakkeen toi­mintaa ohjaavien ja rahoit­tavien kuntien lisäksi myös muista Pir­kanmaan kun­nista sekä alan yksi­tyi­siltä pal­ve­lun­tuot­ta­jilta on mah­dol­lista osal­listua pal­ve­luihin sovitusti.

– Yksi hank­keis­tamme toimii tällä het­kellä myös maa­kun­nal­li­sesti, mukana ovat Pir­kanmaan lisäksi Kanta-Häme ja Etelä-Poh­janmaa, Ratia kertoo.

Osaava hen­ki­lö­kunta antaa hyvät eväät lasten tulevaisuuteen

Osakkeen toi­minnan ydintä on vahva osaa­misen kehit­tä­misen asian­tun­tijuus. Osakkeen tuottama kou­lu­tus­toi­minta on aina laa­du­kasta, inno­va­tii­vista ja ajan­ta­saista. Kou­lu­tukset tar­joavat tut­kittua tietoa ja käy­tännön työ­kaluja arkeen. Samalla oman ammat­ti­taidon kehit­tä­minen lisää hen­ki­löstön työ­hy­vin­vointia ja -motivaatiota.

– Toi­min­nal­lamme on mer­ki­tystä lasten ja nuorten tule­vai­suuteen, koska osaava ja moti­voi­tunut hen­ki­löstö antaa heille parhaat mah­dol­liset eväät oppi­miseen ja elämään, Ratia sanoo.

Kou­lu­tusten ja tapah­tumien jär­jes­tä­misen lisäksi Osake mm. hankkii kehit­tä­mis­toi­mintaan tar­vit­tavaa val­tion­ra­hoi­tusta ja tuottaa ajan­koh­taisia arviointeja. Lisäksi Osake tuottaa omaa digi­taa­lista oppi­ma­te­ri­aalia, Aivot – yhdessä käyttöön. Pal­ve­luita kehi­tetään jat­kuvan laa­du­nar­vioinnin perusteella.

Ratian mukaan Osake-toi­minnan kal­tainen seu­tu­yh­teistyö on kun­nille hieno mah­dol­lisuus saada omalle työlle lisä­arvoa. Kunnat saavat Osak­keelta val­miiksi suun­ni­tellut ja jär­jes­tetyt osaa­misen kehit­tä­misen pro­sessit sekä palvelut.

– Seu­dul­linen yhteistyö syn­nyttää vai­kut­ta­vuutta ja vai­kut­tavuus alu­eel­lista kilpailuetua.

 

Tutustu Tam­pereen seudun Osak­keeseen tästä >

Tutustu Aivot – yhdessä käyttöön -digiop­pi­ma­te­ri­aalin tästä >

 

Lisä­tietoa:

Kata­riina Ratia 

Koor­di­naattori, Tam­pereen seudun Osake 

katariina.​ratia@​lempaala.​fi / (044 431 4213) 

 

Osake on vuonna 2016 perus­tettu Tam­pereen seudun kas­vatus- ja ope­tusalan hen­ki­lös­tölle suun­nattu osaa­misen kehit­tä­mis­palvelu. Se tarjoaa hel­posti saa­vu­tet­tavia, tar­ve­läh­töisiä, moni­puo­lisia ja laa­duk­kaita kou­lu­tuksia, tapah­tumia ja tukea.  Toi­minta on suun­nattu var­hais­kas­va­tuksen, esi- ja perus­o­pe­tuksen sekä lukio­kou­lu­tuksen koko hen­ki­lös­tölle. Osakkeen toi­min­nassa ja rahoi­tuk­sessa ovat mukana Tam­pereen kau­pun­ki­seudun kunnat Kan­gasala, Lem­päälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesi­lahti ja Ylöjärvi. 

osake​.eeventti​.fi