Hyvän mielen taitomerkki: Iittalan yhtenäiskoulu, Hämeenlinna & Mieli ry.

Hyvän mielen tai­to­merkki on kai­kille avoin säh­köinen oppi­ma­te­riaali mie­len­ter­veys­tai­tojen vah­vis­ta­miseen perus­kou­lussa. Oppi­laiden taidot kart­tuvat ope­tus­suun­ni­telman mukai­sesti mm. tunne-, kaveri- ja tur­va­tai­doissa sekä omien vah­vuuksien löy­tä­mi­sessä ja arjen hal­lin­nassa. Oppi­ma­te­riaali koostuu tavoit­teel­li­sesta oppi­mis­po­lusta, jossa opet­ta­ja­joh­toiset ja oppi­laiden itse­näiset opis­ke­luosiot vuorottelevat. 

Hyvän mielen tai­to­merkki koostuu nel­jästä ikä­ryh­mä­koh­tai­sesta “kurs­sista”: 1.-2. luokkien, 3.-4. luokkien, 5.-6. luokkien ja ylä­koulun tai­to­mer­kistä. Oppilaan saa­vu­tettua oppi­mis­ta­voitteet opettaja myöntää hänelle kurs­si­koh­taisen tai­to­merkin. Kaikkien tavoit­teiden saa­vut­ta­minen koko perus­koulun ajalta oikeuttaa Hyvän mielen tai­to­merk­ki­diplomiin, jota nuori voi käyttää vaikka kesä­töiden haussa. 

Taitoja har­jaan­nu­tetaan seu­raa­vissa mielenterveystaidoissa:

  1. Tun­ne­taidot
  2. Itse­tun­temus ja vahvuudet
  3. Kave­ri­taidot
  4. Arvot ja asenteet
  5. Hyvä arki
  6. Tur­val­lisin mielin kehossani
  7. Sel­viy­ty­mis­taidot
  8. Unelmat ja luot­tamus elämään (7.-9. -luokille)

Opet­ta­jalle Hyvän mielen tai­to­merkki -koko­naisuus tarjoaa sys­te­maat­ti­sesti ete­nevän koko­nai­suuden ope­tus­suun­ni­telman toteut­ta­miseen. Mie­len­ter­veys­tai­tojen oppi­mista tukee ikä­tasoon sopiva, innostava ja vuo­ro­vai­kut­teinen oppiai­neisto. Toi­min­nal­liset, koko luokan kanssa toteu­tet­tavat teh­tävät ryh­mäyt­tävät ja moti­voivat. 3.-7. -luok­ka­lai­sille on tar­jolla myös itse­näi­sesti teh­täviä osioita. Oppilaan itsear­viointi tavoit­teiden saa­vut­ta­mi­sessa jän­te­vöittää oppimisprosessia.

Hyvän mielen tai­to­merkin idea ja suurin osa oppi­mis­ta­voit­teista kehi­tettiin Ope­tus­hal­li­tuksen rahoit­ta­massa #paras­koulu -hank­keessa Hämeen­linnan Iit­talan yhte­näis­kou­lussa. MIELI ry jatkoi kehit­tä­mis­työtä yhdessä Iit­talan yhte­näis­koulun kanssa ja laati säh­köisen oppiai­neiston, jonka avulla tavoitteet on mah­dol­lista saa­vuttaa. Hämeen­linnan kau­punki pal­kitsi Iit­talan yhte­näis­koulun kehit­tä­jä­ryhmän Fiksua työtä Hämeen­lin­nassa -pal­kin­nolla vuonna 2020. MIELI ry jul­kaisee Hyvän mielen tai­to­merkin ala­koulun aineiston osalta kevään 2021 aikana ja ylä­koulun osalta syk­syllä 2021.

 

Video: Mikä on Hyvän mielen taitomerkki?