STEAM / DigiOne

STEAM Turku ja DigiOne – tiedettä, teknologiaa ja digitalisaatiota

Turun ja Vantaan kau­pungit start­ta­sivat vuoden 2021 innos­ta­vissa mer­keissä tam­mikuun 13. päivän Oppiva-ver­koston seminaarilla. 

Semi­naarin tähdet olivat STEAM Turku ja DigiOne -hankkeet, joista ensim­mäinen on var­hais­kas­va­tuksen, perus­o­pe­tuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja tek­no­lo­gia­polku, joka tarjoaa suoran väylän jatko-opin­toihin ja Turun tek­no­lo­gia­kam­puk­selle. Jäl­kim­mäisen tavoit­teena on puo­lestaan luoda oppi­misen ja kou­lu­tuksen jär­jes­telmiä yhteen kokoava val­ta­kun­nal­linen digi­taa­linen alusta. Semi­naariin osal­listui päivän aikana 110 henkilöä.

 Päivän aikana kuultiin innos­tavia puheen­vuoroja ja panee­li­kes­kus­teluja STEAMin teki­jöiltä ja koki­joilta. Esi­mer­kiksi lasten ja nuorten paneeli hui­pentui Kert­tulin päi­vä­kodin eska­ri­laisten esiin­ty­miseen. Lisäksi lounaan jälkeen semi­naarin osal­lis­tujat jakaan­tuivat STEAMia ja DigiOnea käsit­te­leviin työpajoihin.

 STEAM-keynote-puheen­vuo­rosta vastasi Turun yli­opiston vara­rehtori Mika Hannula. Puheessaan Hannula esitteli Turun Tek­no­lo­gia­kam­puksen toi­mintaa, tar­kasteli tyt­töjen asemaa tek­niikan kou­lu­tuk­sessa sekä Tek­no­lo­gia­kam­puksen ja STEAMin yhteistyön kes­keisiä toi­minnan muotoja, kuten vii­des­luok­ka­laisten kanssa toteu­tet­tavaa Juniori AMK:ta ja lukio- ja amma­til­lisen kou­lu­tuksen suo­ra­väyliä kor­kea­kou­luihin. DigiOnen keynote-puhuja oli Vantaan kau­pungin kehit­tä­mis­pääl­likkö Anna Österman, joka tutus­tutti yleisön hankkeen tavoit­teisiin, visioon ja arvoihin. Hankkeen yti­messä on luoda kan­sal­linen digi­taa­linen pal­ve­lua­lusta ja eko­sys­teemi, johon voivat liittyä kou­lu­tuksen jär­jes­täjät, pal­velun tuot­tajat ja muut kou­lu­tusalan toimijat.

 STEAM Turku ja DigiOne kiit­tävät osal­lis­tujia lois­ta­vasti men­neestä semi­naa­rista – on ilo huomata, miten paljon kan­sal­lista kiin­nos­tusta hankkeet herät­tävät. Tästä jat­ketaan täyttä höyryä eteenpäin!

 

STEAMin koti­sivut: https://​www​.turku​.fi/​S​T​EAM

DigiOnen koti­sivut: https://​www​.vantaa​.fi/​d​i​g​i​one