OPPIVA-verkoston kehityspäällikön katsaus vuoteen 2021

Hyvää, tur­val­lista alka­nutta Uutta Vuotta 2021! Vuosi sitten aloit­taes­samme uutta vuotta, emme tainneet kukaan aavistaa mil­lainen vuosi meillä on edes­sämme – ja hyvä niin.  Epä­ta­val­li­sesta ja oudosta vuo­desta huo­li­matta ver­kos­tossa on ollut voimaa ja paljon on tapah­tunut vuoden 2020 aikana ja paljon on tapah­tu­massa alkaneen vuoden aikana. Kiitos tästä kai­kille ver­koston aktii­vi­sille toimijoille. 

Hiukan OPPIVA-verkoston vuoden 2020 muistelua 

Ver­koston kes­keisiä teemoja vuonna 2020 olivat joh­ta­minen, hyvin­vointi, peda­go­giikka ja digi­taa­lisuus sekä vies­tintä. Yksi kes­kei­sim­mistä toi­min­noista oli kodin- ja koulun yhteistyö tuke­miseen tuo­tettu Kou­lu­koulu-verk­ko­kurssi https://​kou​lu​koulu​.fi/perus­kou­lusta perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille. Tavoit­teena ja tar­koi­tuksena on tukea kouluja kodin- ja koulun väli­sessä yhteis­työssä ja tuottaa yhteistä ymmär­rystä perus­kou­lusta huol­tajien kanssa – lasten vuoksi. 

Vuoden 2020 aikana ver­kos­tol­lemme avattiin uudet verk­ko­sivut osoit­teessa https://​oppi​va​ver​kosto​.fi/. Sivut toi­mivat ver­koston yhteisenä ”muistina” ja teke­misen alustana. Sivuilta löy­tyvät ajan­koh­taiset uutiset, blo­gi­kir­joi­tukset, tapah­tumat ja kou­lu­tukset sekä kou­lu­tusten tal­lenteet ja jaetut mate­ri­aalit. Sivuilta löy­tyvät myös kaikkien ver­koston kuntien yhteyshenkilöt.

 Elokuun alusta alkaen olemme tuot­taneet kuu­kausi­kirjeen, joka ilmestyy joka kuun ensim­mäi­sellä vii­kolla sisältäen ajan­koh­taista mate­ri­aalia ja teke­mistä, tietoa OPPIVA-ver­koston mak­sut­to­mista kou­lu­tuk­sista ja tapah­tu­mista sekä ver­koston kuntien tapah­tu­mista, joihin ver­koston jäsenten on mah­dol­lista osallistua.

Vuoden 2020 aikana käyn­nistyi kaksi pit­kä­kes­toista kou­lu­tusta; kou­lut­ta­ja­kou­lutus perus­o­pe­tuksen arvioin­ti­uu­dis­tuksen tueksi sekä toi­min­ta­kult­tuurin joh­ta­misen tueksi päi­vä­kotien joh­ta­jille ja reh­to­reille suun­nattu spar­raa­ja­kou­lutus. Niin ikään reh­to­reita ja päi­vä­kotien joh­tajia on tuettu vies­tinnän osalta lop­pusyksyn webinaarisarjalla. 

Pää­simme ver­kos­tossa syk­syllä alkuun myös kuntien väli­sessä osaa­misen jaka­mi­sessa, kun Lahti ja Kuopio jär­jes­tivät syys­kuussa yhdessä hyvin­voin­ti­tee­maisen webi­naarin, jonka puheen­vuorot ja mate­riaali jaettiin myös semi­naarin jälkeen sivus­tolla tal­len­teena koko verkostolle. 

Kurkistus alkaneeseen vuoteen 2021 

Vuoden 2020 aikana käyn­nis­tynyt jatkuu ja vah­vistuu edelleen vuoden 2021 aikana. Tavoit­teena ja tar­koi­tuksena on tarjota tukea ja kou­lu­tusta yhä vah­vemmin kou­lujen ja päi­vä­kotien toi­mintaan ja arjen teke­miseen opet­ta­jille. Kevään ja syksyn aikana on tulossa ilmaisia ilta­päivän mit­taisia webi­naareja mm. peda­go­gii­kasta ja arvioin­nista sekä vies­tin­nästä ja hyvinvoinnista.

Alka­valla vii­kolla (9.1.2021) toteutuu Vantaan ja Turun yhteis­työnä tuottama STEAM Turku ja DigiOne semi­naari, johon on vielä mah­dol­lista ilmoit­tautua mukaan. https://​oppi​va​ver​kosto​.fi/​t​a​p​a​h​t​u​m​a​t​/​s​t​e​a​m​-​t​u​r​k​u​-​d​i​g​i​o​n​e​-​s​e​m​i​n​a​a​ri/ Joi­takin paikkoja on vapaana.

Hel­mi­kuussa Tampere ja Oulu tar­joavat webi­naarin Jous­tavat oppi­mis­rat­kaisut – tähänkin pääsee vielä mukaan. https://​oppi​va​ver​kosto​.fi/​t​a​p​a​h​t​u​m​a​t​/​j​o​u​s​t​a​v​a​t​-​o​p​p​i​m​i​s​r​a​t​k​a​i​s​ut/

Kun­nissa, kou­luilla ja päi­vä­ko­deissa tehdään monen­laisia toi­mivia ja hienoja arjen asioita, joita olisi tärkeää tehdä näky­väksi. Tämä on yksi ver­kos­tomme kes­keinen pää­määrä ja tavoite – tukea toi­siamme ja jakaa osaa­mis­tamme. Aina ei kaikkea tar­vitse keksiä itse, sillä monessa kou­lussa, päi­vä­ko­dissa ja toi­mis­tossa ollaan samojen arjen asioiden äärellä. On tur­val­lista tietää ja tuntea, että näin on. Tässä voimme tehdä vielä paljon enemmän yhdessä, kun meillä on ole­massa toimiva ja oma OPPIVA-ver­kosto. Jokainen voi osal­listua ja jakaa sekä vai­kuttaa. Ker­rothan kun­tanne, kou­lunne ja päi­vä­ko­tinne onnis­tu­mi­sista ja hyvistä käy­tän­teistä https://​oppi​va​ver​kosto​.fi/​2​0​2​0​/​0​9​/​0​2​/​i​l​m​i​a​n​n​a​-​o​p​e​t​u​s​i​n​n​o​v​a​a​t​i​o​-​o​i​v​a​l​t​a​v​a​-​o​p​p​i​m​i​s​t​e​k​o​-​t​a​i​-​k​o​u​l​u​n​n​e​-​e​r​i​t​y​i​n​e​n​-​t​o​i​m​i​n​t​a​t​a​pa/

 

Yhdessä onnis­tumme ja pär­jäämme! OPPIVA-ver­kosto on jokaisen jäsenen oma ver­kosto ja mah­dol­lisuus kehittää ja kehittyä sekä saada ja antaa tukea.

Voimia, onnis­tu­misia, iloa, yhteis­työtä ja onnea jokai­selle alka­neeseen vuoteen!

 

Tarja Tuo­mainen

Kehi­tys­pääl­likkö

OPPIVA-ver­kos­to/Edita Oppiminen

 

Kehityspäällikkö, Tarja Tuomainen.

Tarja Tuomainen

Kehi­tys­pääl­likkö, OPPIVA-verkosto