Korian koulun Pedagoginen seinä

Kou­volan kau­pungin “vuoden työyh­tei­söksi” valitun Korian koulun hen­ki­lö­kunnan kehit­telemä Peda­go­ginen seinä tekee laaja-alaiset taidot näkyviksi.

 

Korian kou­lussa nykyisen ope­tus­suun­ni­telman käyt­töönoton yhtey­dessä alettiin pohtia, miten laaja-alaiset taidot saa­taisiin joka­päi­väiseen käyttöön ja poh­dintaan ja vieläpä ihan kai­kissa luo­kissa. Peda­go­ginen työ­ryhmä työsti ope­tus­suun­ni­telman perus­teella taulut, joita kut­summe Peda­go­gi­seksi sei­näksi. Taulut ovat esillä jokai­sessa luokassa.

Samalla kes­kus­teltiin käyttöön koulun arvo­poh­jasta nousevat san­ka­ri­taidot, jotka lii­tettiin tähän koko­nai­suuteen. Niitä ovat sin­nikkyys, itse­säätely ja myö­tä­tunto. Ideana on, että samalla tavalla kuin oppilas voi kehittyä kor­keus­hy­pyssä tai luke­mi­sessa, hän voi kehittyä kai­kissa näissä tai­doissa. Olemme pitäneet tär­keänä oppi­laiden itsear­viointia ja oman oppi­juuden omis­ta­juutta ja sitä kohti näiden tau­lujen avulla mennään. Arjessa. Jat­ku­vasti. Asia ei unohdu, kun Peda­go­ginen seinä on koko ajan esillä ja näky­vissä. Ideoita jaetaan ja käyt­tö­ko­koe­muksiin palataan peda­go­gi­sissa het­kissä kou­lu­vuoden kuluessa. On ollut ilo huomata, miten oppilaat ovat ottaneet tau­lujen sanoja arki­käyttöön. ”Oo hiljaa” on kor­vattu kave­rille usein lauseella ”Muista itsesäätely”.

Tutustu Korian koulun Peda­go­giseen seinään tar­kemmin tästä videosta.

Videon ovat oppi­laiden kanssa työs­täneet luo­kan­opet­tajat Sonja Kar­ja­lainen, Antti Mäkinen ja Katja Sorsa.