Luottamus ja rohkeus avaavat ovia uudenlaisiin työtapoihin

Huh, todella eri­koinen luku­vuosi on takana! Olette tehneet kou­luissa, päi­vä­ko­deissa ja ope­tusalan hal­lin­nossa hienoa ja arvo­kasta työtä poik­keuk­sel­li­sissa olo­suh­teissa. Tal­lessa on lukuisia uusia hyviä käy­tän­teitä, joita etä­opetus ja uuden­laiset työ­tavat ovat mah­dol­lis­taneet ja vaa­tineet. Tästä esi­merkkinä ver­koston kesäkuun blo­gi­kir­joi­tuk­sessa neu­vot­te­lu­kunnan puheen­johtaja Mika Penttilä valottaa, miten muun muassa vir­tu­aa­li­vie­railut ja etä­työ­pajat tai­puvat ilah­dut­ta­vasti aina ala­kou­lusta lukioon. […]

Laaja-alaiset taidot hyvän elämän ohjeina

”Jos joku kaipaa esi­mer­kiksi arvos­tusta, anna hänelle sitä. Jos joku kaipaa loh­du­tusta, lohduta häntä.” ”Välillä täytyy myös osata pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Se on tärkeä taito elä­mässä, jonka hyvä, viisas ihminen osaa.”  Otteet Hei­nolan Kir­kon­kylän koulun kuu­des­luok­ka­laisten Aino Ahosen ja Aada Ket­tusen kir­joit­ta­masta leh­tiar­tik­ke­lista ovat esi­merkkejä siitä, mil­laisia taitoja ja mitä hyvää laaja-alaisten taitojen […]

Apua arviointiin - voimaa verkostosta

Apua arviointiin, OPPIVA-verkoston kouluttajakoulutus.

Suo­messa on val­mis­teltu kesä­kuussa 2018 alkaen koko­nai­suu­dis­tusta oppilaan oppi­misen ja osaa­misen arviointiin perus­o­pe­tuk­sessa. Uudis­tuksen taus­talla on ollut toi­saalta tarve sel­kiyttää arvioin­ti­normeja, toi­saalta on haluttu tuottaa päät­tö­ar­viointiin kri­teerit, joilla kuvataan arvo­sa­noissa 5,7,8 ja 9 edel­ly­tet­tävää osaa­mista. Kum­mankin uudis­tuksen läh­tö­kohtina on tukea nykyistä paremmin opet­tajan arvioin­ti­työtä ja sel­kiyttää val­ta­kun­nal­li­sesti arviointia ja sen käy­tän­teitä. Apua arviointiin- kou­lu­tus­ko­ko­naisuus käyn­nistyi syksyllä […]

Kunnat puhaltavat yhteen hiileen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämiseksi

Tam­pereen kau­pun­ki­seudun kunnat ovat kehit­täneet kas­­vatus- ja ope­tusalan hen­ki­lös­tönsä ammat­ti­taitoa ainut­laa­tui­sella Osake-toi­­min­­ta­­mal­­lilla jo viiden vuoden ajan. Toi­min­nassa kes­keistä on luot­tamus, asian­tun­tijuus sekä yhteinen tahto tehdä seu­tu­yh­teis­työtä. Osake on Tam­pereen kau­pun­ki­seudun kas­­vatus- ja ope­tusalan hen­ki­lös­tölle suun­nattu osaa­misen kehit­tä­mis­palvelu, jota kau­pun­ki­seudun kunnat tuot­tavat yhdessä. Osa­ketta hal­linnoi Lem­päälän kunta, joka tarjoaa käyttöön esi­mer­kiksi talous­hal­linnon jär­jes­telmät ja tilat. Osakkeen […]

Syväoppiminen ja vahvuuspedagogiikka Päivölänlaakson koulussa

Syvä­op­pi­mi­sella tar­koi­tetaan kan­sain­vä­listä oppi­misen, ope­tuksen, toi­min­ta­kult­tuurin sekä koulun ja ope­tus­toimen joh­ta­misen tut­­kimus- ja kehit­tä­mis­oh­jelmaa eli NPDL:a (New Peda­gogies for Deep Learning). Tavoit­teena on kehittää laaja-alaista osaa­mista, hyö­dyntää tek­no­logiaa ope­tuk­sessa ja oppi­mi­sessa sekä luoda oppi­laille mah­dol­li­suuksia har­joi­tella tule­vai­suus­taitoja. Näitä taitoja lapset ja nuoret tar­vit­sevat tule­vai­suuden työ­elä­mässä. Keravan kau­punki var­hais­kas­va­tuk­sesta lukioon on koko­nai­suu­dessaan sitou­tunut syvä­op­pi­miseen. Päi­vö­län­laakson koulussa […]

Kunnat tuottavat itse Suomen laajimman avoimen digitaalisen oppimateriaalin

Tam­pereen kau­pun­ki­seutu opet­ta­jineen vie osana Aivot - Yhdessä käyttöön -han­ketta 3.–6.-luokkien ympä­ris­töopin verkkoon. Näin laajaa avointa digiop­pi­ko­ko­nai­suutta ei ole Suo­messa aikai­semmin tehty. Mate­ri­aalia tuot­taneet opet­tajat kan­nus­tavat nyt mui­takin kou­lu­tuksen jär­jes­täjiä oppi­ma­te­ri­aalien itse­näiseen tuo­tantoon.   Kus­tan­nus­te­hokas tuo­tan­to­malli toimisi koko Suo­messa  Aivot yhdessä käyttöön -oppi­ma­te­riaali on Tam­pereen kau­pun­ki­seudun kah­deksan kunnan yhteistyön ainut­laa­tuinen tulos. Seudun luokan- ja aineenopettajat […]

Hyvän mielen taitomerkki: Iittalan yhtenäiskoulu, Hämeenlinna & Mieli ry.

Hyvän mielen tai­to­merkki on kai­kille avoin säh­köinen oppi­ma­te­riaali mie­len­ter­veys­tai­tojen vah­vis­ta­miseen perus­kou­lussa. Oppi­laiden taidot kart­tuvat ope­tus­suun­ni­telman mukai­sesti mm. tunne-, kaveri- ja tur­va­tai­doissa sekä omien vah­vuuksien löy­tä­mi­sessä ja arjen hal­lin­nassa. Oppi­ma­te­riaali koostuu tavoit­teel­li­sesta oppi­mis­po­lusta, jossa opet­ta­ja­joh­toiset ja oppi­laiden itse­näiset opis­ke­luosiot vuo­rot­te­levat. Hyvän mielen tai­to­merkki koostuu nel­jästä ikä­ryh­mä­koh­tai­sesta “kurs­sista”: 1.-2. luokkien, 3.-4. luokkien, 5.-6. luokkien ja ylä­koulun taitomerkistä. […]

STEAM Turku ja DigiOne – tiedettä, teknologiaa ja digitalisaatiota

STEAM / DigiOne

Turun ja Vantaan kau­pungit start­ta­sivat vuoden 2021 innos­ta­vissa mer­keissä tam­mikuun 13. päivän Oppiva-ver­­koston semi­naa­rilla.  Semi­naarin tähdet olivat STEAM Turku ja DigiOne -hankkeet, joista ensim­mäinen on var­hais­kas­va­tuksen, perus­o­pe­tuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja tek­no­lo­gia­polku, joka tarjoaa suoran väylän jatko-opin­­toihin ja Turun tek­no­lo­gia­kam­puk­selle. Jäl­kim­mäisen tavoit­teena on puo­lestaan luoda oppi­misen ja kou­lu­tuksen jär­jes­telmiä yhteen kokoava val­ta­kun­nal­linen digitaalinen […]

OPPIVA-verkoston kehityspäällikön katsaus vuoteen 2021

Hyvää, tur­val­lista alka­nutta Uutta Vuotta 2021! Vuosi sitten aloit­taes­samme uutta vuotta, emme tainneet kukaan aavistaa mil­lainen vuosi meillä on edes­sämme – ja hyvä niin.  Epä­ta­val­li­sesta ja oudosta vuo­desta huo­li­matta ver­kos­tossa on ollut voimaa ja paljon on tapah­tunut vuoden 2020 aikana ja paljon on tapah­tu­massa alkaneen vuoden aikana. Kiitos tästä kai­kille ver­koston aktii­vi­sille toi­mi­joille.  Hiukan OPPIVA-verkoston […]

Korian koulun Pedagoginen seinä

Kou­volan kau­pungin “vuoden työyh­tei­söksi” valitun Korian koulun hen­ki­lö­kunnan kehit­telemä Peda­go­ginen seinä tekee laaja-alaiset taidot näky­viksi. Korian kou­lussa nykyisen ope­tus­suun­ni­telman käyt­töönoton yhtey­dessä alettiin pohtia, miten laaja-alaiset taidot saa­taisiin joka­päi­väiseen käyttöön ja poh­dintaan ja vieläpä ihan kai­kissa luo­kissa. Peda­go­ginen työ­ryhmä työsti ope­tus­suun­ni­telman perus­teella taulut, joita kut­summe Peda­go­gi­seksi sei­näksi. Taulut ovat esillä jokai­sessa luo­kassa. Samalla kes­kus­teltiin käyttöön koulun […]