Hei sankarit, viitta niskaan ja kohti toimintaa!

Otsikon sanoilla mai­nos­timme Oulussa viime vii­kolla jär­jes­tettyä Toivon Agenda ja Luetaan! -tapah­tumaa. Mainos jatkui: Miten olisi vir­tu­aa­li­vie­railu, luku­vinkki tai etä­työpaja omalle päi­vä­ko­ti­ryh­mälle, luo­kalle tai koko kou­lulle ala­kou­lusta lukioon asti? Super​voimia​.fi on Pohjois-Poh­­janmaan ja Kainuun sivis­tys­toimen koh­taa­mis­paikka meille kai­kille: tekoja, tapah­tumia ja toi­mintaa lap­sille, nuo­rille ja ammat­ti­lai­sille. Tutus­tukaa ja valitkaa mie­lei­senne ohjelma tai vaikka kym­menen lukuisista […]

Laaja-alainen osaaminen on oppimisen yhteinen päämäärä

Elo­kuussa lukio­laiset aloit­tavat opis­ke­lunsa ja yleis­si­vis­tyksen kar­tut­ta­misen uusien ope­tus­suun­ni­telmien mukai­sesti. Ope­tus­suun­ni­telman perus­teiden mukaan yleis­si­vistys koostuu arvoista, tie­doista, tai­doista, asen­teista ja tah­dosta, joiden avulla kriit­tiseen ja itse­näiseen ajat­teluun pys­tyvät yksilöt osaavat toimia vas­tuul­li­sesti, myö­tä­tun­toi­sesti, yhtei­söl­li­sesti ja itseään kehittäen. Sivis­tykseen liittyy siis vah­vasti opit­tavan tiedon hyö­dyn­tä­minen, aktii­vinen toi­mijuus ja maa­ilman moni­mut­kaisten sys­teemien ymmär­tä­minen.  Opis­ke­lijat val­mis­tau­tuvat lukion aikana […]

Johtamisen näkökulma syväoppimiseen

Uskon siihen, että…  sitou­tuak­semme meidän tulee tun­nistaa yhteinen tavoite ja tietää, mitä meiltä itse kul­takin odo­tetaan. Uskon myös siihen, että työinnon yllä­pi­tä­mi­seksi meillä tulee olla oikean­laisia resursseja odo­tusten saa­vut­ta­mi­seksi. Edelleen uskon, että moti­vaation säi­lyt­tä­mi­seksi meidän tulee kokea oman työmme mer­kitys osana isompaa koko­nai­suutta.   Tavoite Ope­tuk­sen­jär­jes­täjän näkö­kul­masta mietin jat­ku­vasti, miten var­mis­tamme, että lapset ja nuoret […]

Oppimisen imu ja ilo

Uusi oppi­vel­vol­li­suuslaki hyväk­syttiin viime jou­lu­kuussa ja on jo nyt voi­massa perus­koulun 9-luok­­ka­­laisten osalta. Heidän sijoit­tu­mistaan toisen asteen opin­toihin tuetaan ja seu­rataan uuden lain mukai­sesti. Oppi­laa­noh­jaukseen tulee jo kevään aikana jär­jestää tehos­tettua tukea ja kesällä on seu­rattava jokaisen ysi­luok­ka­laisen siir­ty­mistä toi­selle asteelle uudella tavalla. Uudistus lisää yhden­ver­tai­suutta Nivel­vaiheen vah­vis­ta­minen ei ole uudis­tuksen pul­lon­kaula, vaan se, miten […]

Viestintä kouluyhteisössämme - Kasakkamäen koulu, Lahti

työpalaveri

Voiko työyh­teisön vies­tin­nässä onnistua? Me uskomme, että voi. Työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyssä keväällä 2020 työyh­tei­sömme arvioi vies­tinnän onnis­tu­misen tulok­sella 4,71/5. Vastuu onnis­tu­neesta vies­tin­nästä on aina myös vas­taa­not­ta­jalla. Vas­tuut­ta­minen, toi­mivat työ­kalut ja osaa­misen tuke­minen tekevät mes­tarin.  Kenet koulun vies­tinnän tulee tavoittaa? Tavoit­tee­namme on oikea-aikainen, sisäl­löltään rele­vantti, arkea hel­pottava tie­don­ja­ka­minen ja aito mah­dol­lisuus tuoda oma näkö­kulma esille kuor­mit­ta­matta tur­halla tiedolla. […]

On rikkautta oppia yhdessä! – OPPIVA-verkoston vuosi 2020

suomen kartta

Uudis­tu­neiden esi- ja perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telmien käyt­töö­no­tosta on nyt vie­räh­tänyt tovi. Kun­nissa tehdään paljon hyvää peda­go­giikan kehit­tä­mi­seksi. Uuden oppi­mis­kä­si­tyksen hal­tuunotto ja toi­min­ta­kult­tuurin kehit­tä­minen oppivana yhteisönä jatkuu edelleen. Ehdot­tomana suolana tässä ope­tus­suun­ni­telmien mukaisen oppi­misen kehit­tä­mi­sessä on ollut jakaa koke­muksia OPPIVA -ver­koston kuntien kanssa. Kas­vatus, opetus ja kou­lutus kehittyy yhdessä teke­mällä. Mitä kaikkea OPPIVA -ver­koston vuoteen 2020 on […]

Arvioinnin muutos sinetöi opetussuunnitelman uudistuksen ja haastaa meidät tekemään toisin

koulun käytävä

Kun arvioin­nista on puhuttu, on perin­tei­sesti tar­koi­tettu todis­tusar­viointia ja puheissa on kuu­lunut tekijän ääni monin tavoin. Ei ole kauaa siitä, kun kuuli opet­tajien sanovan esi­mer­kiksi, ”Minulta ei hel­posti saa kymppiä” tai ”En koskaan anna kymppiä jou­lu­to­dis­tukseen”. Har­vi­naisia eivät olleet sel­lai­setkaan ilmaisut, kuin ”Vaadin kii­tet­tävään arvo­sanaan …”. Tuntui aivan luon­nol­li­selta, että kul­lakin opet­ta­jalla oli oma kriteeristönsä […]

Koulukoulu-kurssi avaa peruskoulun oven oppilaiden huoltajille

Simran-ja-Kalle-Toivonen

Elokuun 13. päivä oli har­taasti odo­tettu päivä Simran Toi­vo­selle; hän aloitti silloin perus­koulun ensim­mäisen luokan. Simran on viih­tynyt kou­lussa erin­omai­sesti, ja hänen mie­lestään parasta kou­lussa on oppi­minen ja kaverit.  “Kou­lussa parasta on, että oppii lukemaan ja matikkaa ja asioita. Saa kave­reita, ja kave­reiden kanssa on hauskaa leikkiä väli­tun­nilla ja iltik­sessä“, Simran Toi­vonen summaa ensim­mäisten kou­lu­viik­kojen antia. Opintielle […]

Kodin ja koulun yhteistyö uuden edessä

Eka­luok­ka­laisten ensim­mäinen odo­tettu kou­lu­päivä oli alka­massa aurin­koi­sessa elokuun säässä aivan kuten aina ennenkin tähän aikaan vuo­den­kiertoa. Koulun piha-alu­eelle lap­siaan saat­te­levien van­hempien kat­seissa ja lii­keh­din­nässä aisti eri­laista jän­nit­ty­nei­syyttä, epä­var­muutta ja pelkoa tulevia kou­lu­viikkoja kohtaan kuin koskaan aikai­sempina syk­syinä. Edel­tävien kuu­kausien hil­jaiselo oman perheen kesken oli vaih­tu­massa täysin uuteen kou­lu­laisen luku­jär­jes­tyksen mää­rit­tämään rytmiin.  Yksi näistä dra­maat­ti­sista käänteistä […]

Opetussuunnitelman toteutuminen vaatii edelleen jatkuvaa tukea

Maa­lis­kuussa perin­teinen kou­luop­pi­minen on tör­männyt Suo­messa ja glo­baa­lis­tikin ter­veys­vi­ran­omaisten aset­tamiin rajoit­teisiin, joiden kestoa emme vielä tiedä. Val­tiol­linen johto on ryh­tynyt rajoit­tamaan tuttuja elä­män­tapoja kovilla kei­noilla koro­na­vi­ruse­pi­demian leviä­misen hidas­ta­mi­seksi.  Yksi näistä dra­maat­ti­sista kään­teistä on ollut lähio­pe­tuksen rajoit­ta­minen ja ope­tuksen siir­tä­minen oppi­laiden ja opis­ke­li­joiden koteihin etä­opis­ke­luksi 18.3.2020 alkaen. Kou­luop­pi­misen tuttu eko­sys­teemi vaihtui vuo­ro­kauden kuluessa eri tavoin toteutuvaksi […]